Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

O projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizował w okresie  01.03.2011 - 31.05.2012 projekt:

"Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Poznanie stanu szkolnictwa zawodowego oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim w okresie 1.03.2011 - 31.05.2012 r.

Zadania:

  1. Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy

  2. Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy

  3. Upowszechnianie wyników badań, promocja i prezentacja wyników badań w każdym powiecie województwa podlaskiego  

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

  • Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki
  • Upowszechnianie wyników badań