Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe w Polsce jest realizowane w systemie szkolnym w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu.

 Według danych WUS „Edukacja w woj. podlaskim 2009/2010” funkcjonuje 125 szkół zawodowych, gdzie uczy się w sumie 26315 uczniów, z czego 8699 to kobiety. Najwięcej uczniów uczy się w technikach (70) – 20479 uczniów/7197 kobiet, następnie w zasadniczych szkołach zawodowych (51) – 5697 uczniów/1439 kobiet. Według Podlaskiej Mapy Zawodów i Kwalifikacji Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych w woj. podlaskim zidentyfikowano łącznie 70 zawodów, w których obecnie oferowane jest kształcenie zawodowe.

 W celu lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych badań ukierunkowanych na edukację zawodową w regionie pod kątem efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego zgodnie z wymogami pracodawców. Potrzebne jest też analizowanie i obserwowanie rynku lokalnego, aby podejmować trafne decyzje odnośnie kierunków rozwoju i modernizacji szkół zawodowych. Konieczne jest też wytyczenie pożądanych kierunków zmian z uwzględnieniem uzyskania odpowiedzi na pytanie na potrzeby jakiego rynku (powiatowego, regionalnego, krajowego czy europejskiego) powinna kształcić szkoła.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

  • Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki
  • Upowszechnianie wyników badań