Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Publikacja nt. funkcjonowania ZMP na terenie krajów partnerskich

Publikacja jest dostępna w Biurze projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pokój 117.

Zakres publikacji

W publikacji tej pragniemy skoncentrować się w szczególności na „dobrych praktykach” działających na obszarze zielonej gospodarki w krajach Partnerów – kierunki rozwoju, nowe rozwiązania wdrażane przez Partnerów Ponadnarodowych w zakresie zielonej gospodarki. Publikacja zawierać będzie wzmiankę o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania zielonych miejsc pracy, aspektach finansowych, lokalizacyjnych, możliwościach wspierania i funkcjonowania zielonych miejsc pracy w kraju Partnera.

Sposób opracowania publikacji

Publikacja wydana zostanie w dwóch językach: polskim i angielskim w nakładzie 300 egz.

Sposób wykorzystania opracowanej publikacji

Publikacja nt. funkcjonowania zielonych miejsc pracy stanowić będzie swoisty rodzaj promocji obejmującej swoim zakresem wykorzystanie, a tym samym ochronę walorów przyrodniczych zielonej gospodarki. Posłuży również jako dobry przykład do opracowania Rekomendacji dla Województwa Podlaskiego.

W związku z realizacją projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na  opracowanie merytoryczne dwujęzycznej (język polski i angielski) Publikacji nt. funkcjonowania zielonych miejsc pracy na terenie krajów – Wielka  Brytania, Hiszpania, wchodzących w skład partnerstwa ponadnarodowego, nawiązanego w ramach w/w projektu. - więcej >>