Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Promocja

Co chcemy osiągnąć

Realizacja kampanii promocyjnej zakrojonej na szeroką skalę, ma na celu uświadomienie dobrych stron wdrażania rozwiązań proekologicznych i korzyści z działalności w zielonej gospodarce, wzbudzenie zainteresowania przedmiotową tematyką potencjalnych grup odbiorców, a także wpłynie na rozwój przekonania o wartości i znaczeniu tworzenia zielonych miejsc pracy.

Dzięki realizacji planowanych działań planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

 •  większa wiedza osób pozostającym bez zatrudnienia o możliwościach zatrudnienia na zielonych miejscach pracy
 • większa aktywność osób pozostającym bez zatrudnienia, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych sprzyjających znalezieniu zatrudnienia na zielonych miejscach pracy
 • redukcja bezrobocia
 • większa wiedza wśród pracodawców na temat zielonych miejsc pracy
 • wzrost chęci pracodawców do tworzenia zielonych miejsc pracy i zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób pozostających bez zatrudnienia) na „zielonych stanowiskach pracy”
 • podniesienie świadomości ekologicznej
 • poprawa czystości środowiska naturalnego
 • pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i postaw obywatelskich
 • integracja społeczności regionów wokół programów związanych z ochroną środowiska
 • aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego we własnym otoczeniu
 • pozytywne skutki zdrowotne na skutek poprawy czystości środowiska naturalnego
 • zmiana wizerunku województwa podlaskiego (budowa pozytywnego wizerunku)

 

Zielone Miejsca Pracy w TVP Białystok