Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Dokumenty

Lp.

Temat

Format pliku

Rozmiar
pliku

1. Program Wiedza Edukacja Rozwój (wersja przyjęta przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.) pdf 2,3 MB
2. Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 pdf  215 KB
3..

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

pdf 640 KB
4.. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 pdf  413 KB
5. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 pdf  184 KB
6.
Projekt Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  
Załącznik nr 1 - Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego  Załącznik nr 1a - Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego  Załącznik nr 2 - Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji
pdf 1 MB
7.
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pdf 417 KB
8. Projekt wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 pdf 392 KB
9. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020    ZIP 1,2 MB
10. Projekt Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020    pdf 270 KB
11. Projekt Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  pdf 333 KB
12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pdf 132 KB
13.  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020    pdf 587 KB
14. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020    pdf 783 KB
15.  Projekt Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020    pdf 323 KB
16.  Wytyczne w zakresie kontroli w ramach PO WER 2014-2020    (305 KB)
 • pdf
  167 KB
  17.  Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020    pdf 472 KB
  18.  

   

   

  pdf

   

   

  1 MB

  19.  Projekt wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

  pdf 

  885 KB 

  20. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

  pdf 

  417KB 

  21. Plan Ewaluacji PO WER pdf 478KB
  22.  Podręcznik Beneficjenta SL2014 pdf 5MB

  LOGOTYPY

  Lp.

  Temat

  Format pliku

  Rozmiar pliku

  1. Logo PO WER kolorowe w poziomie ZIP 3,49 MB
  2. Logo PO WER kolorowe w pionie ZIP 3,47 MB
  3. Logo PO WER czarno - białe w poziomie ZIP 3,42 MB
  4. Logo PO WER czarno - białe w pionie ZIP 3,41 MB
  5. Logo PO WER wersja monochromatyczna w poziomie ZIP 1,72 MB
  6. Logo PO WER wersja monochromatyczna w pionie ZIP 1,71 MB
  7. Logo UE z podpisem EFS kolorowe w poziomie ZIP 1,75 MB
  8. Logo UE z podpisem EFS kolorowe w pionie ZIP 1,70 MB
  9. Logo UE z podpisem EFS czarno - białe w poziomie ZIP 3,52 MB
  10. Logo UE z podpisem EFS czarno - białe w pionie ZIP 3,54 MB
  11. Logo UE z podpisem EFS monochromatyczne w poziomie ZIP 1,31 MB
  12. Logo UE z podpisem EFS monochromatyczne w pionie ZIP 1,17 MB
  13. Ciąg logotypów PO WER i UE kolor JPG 25 KB
  14. Ciąg logotypów PO WER i UE czarno - białe JPG 24KB
  Dodatkowe opcje

  Bookmark and Share

  • Aktualności
   • Dokumenty
    • Konkursy
     • Plany