Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Dokumenty

Lp.

Temat

Format pliku

Rozmiar
pliku

1.  Kontrakt terytorialny dla województwa podlaskiego pdf 490 KB
2.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFFROW oraz EFMiR pdf  215 KB
3.. Umowa Partnerstwa pdf 640 KB
4. Wytyczne Misterstwa Infrastruktury i Rozwoju pdf  413 KB
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 pdf  184 KB
6.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) pdf 1 MB
7.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 pdf 417 KB
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 pdf 392 KB
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" pdf 1,2 MB
10. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) pdf 270 KB
11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pdf 4,2 MB
13. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 pdf 587 KB
14. Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 pdf 783 KB
15. Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pdf 323 KB
Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020  - Aktualizacja 26.04.2016 r.
pdf 6,30 MB
16.

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)

pdf
1,4 MB
17. Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015–2020+ pdf 218 KB
18. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

pdf

1 MB

19. Uchwała w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

pdf 

885 KB 

20. Procedura dotycząca środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 stycznia 2016 r. pdf 668 KB

LOGOTYPY

Lp.

Temat

Format pliku

Rozmiar pliku

1. Logo Fundusze Europejskie czarno - białe z podpisem w poziomie
jpg
64 KB
2. Logo Fundusze Europejskie czarno - białe z podpisem program regionalny w poziomie
jpg 63 KB
3. Logo Fundusze Europejskie - kolorowe program regionalny jpg 35,5 KB
4. Logo UE z podpisem EFS kolorowe w poziomie ZIP 1,75 MB
5. Logo UE z podpisem EFS kolorowe w pionie ZIP 1,70 MB
6. Logo UE z podpisem EFS czarno - białe w poziomie ZIP 3,52 MB
7. Logo UE z podpisem EFS czarno - białe w pionie ZIP 3,54 MB
8. Logo UE z podpisem EFS monochromatyczne w poziomie ZIP 1,31 MB
9. Logo UE z podpisem EFS monochromatyczne w pionie ZIP 1,17 MB
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku
Punkt Kontaktowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
  • Aktualności
    • Dokumenty
      • Konkursy