Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Rekomendacja dla Województwa Podlaskiego

Rekomendacje

Wersja papierowa Rekomendacji jest dostępna w Biurze projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pokój 117.

 

Zakres publikacji

Rekomendacja będzie bazować na opracowanej w ramach projektu Analizie zielonego rynku pracy dla woj. podlaskiego oraz Publikacji nt. funkcjonowania zielonych miejsc pracy na terenie krajów partnerskich. Na podstawie powyższych opracowań oraz własnych spostrzeżeń i zapotrzebowania przedstawiciele organizacji, którzy tworzyć będą partnerstwo publiczno - społeczne stworzą najpierw na poziomie subregionu w którym działają, a następnie dla całego województwa Rekomendację określającą kierunek oraz zakres działania na obszarze zielonych miejsc pracy. Przewidujemy, że publikacja zawierać będzie także opinie, stanowiska przedstawicieli różnych grup rynku pracy: instytucji rynku pracy, pracodawców, organizacji pozarządowych itp. nt. angażowania się w zielony rynek pracy, uwarunkowań społecznych i przyrodniczych, potencjału technicznego oraz możliwości finansowych.

Sposób opracowania publikacji

Rekomendacja wydana zostanie w języku polskim, w nakładzie 300 egzemplarzy.

Sposób wykorzystania opracowanej publikacji

Rekomendacja będzie swoistym wsparciem w projekcie przy określaniu kierunków kształcenia 150 osób pozostających bez zatrudnienia. Opracowanie to będzie pomocne również przy udzielaniu konsultacji doradczych doradcom ds. zielonych miejsc pracy  wykształconych w ramach przedmiotowego projektu. Ponadto posłuży ona:

- pracownikom publicznych służb zatrudnienia – do tworzenia planów szkoleniowych, w doradztwie, pośrednictwie pracy,

- szkołom zawodowym oraz instytucjom edukacyjnym, w tym uczelniom wyższym – przy dostosowaniu kierunków i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy,

- pracodawcom – obserwacja zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy.

Zaproszenie do złożenia oferty, W związku z realizacją projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku poszukuje osoby, posiadającej ogólną wiedzę nt. funkcjonowania zielonego rynku pracy w województwie podlaskim, celem opracowania merytorycznego „Rekomendacja nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim”

Załącznik 1 - opis przedmiotu zamowienia (PDF)

Załącznik 2 - opis przedmiotu zamówienia (WORD)