Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Spotkanie tematyczne z udziałem Partnerów Ponadnarodowych Projektu

W dniach 21 – 23 września 2011r. odbyło się spotkanie tematyczne z udziałem Partnerów Ponadnarodowych Projektu zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Impact Housing Association z Wielkiej Brytanii, Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura z Hiszpanii, a także wszystkie podmioty, wchodzące w skład partnerstwa publiczno -społecznego działającego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim.

Celem spotkania było zaprezentowanie doświadczeń i dobrych praktyk partnerów ponadnarodowych z zakresu prowadzonych działalności w obszarze zielonych miejsc pracy oraz zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze województwa podlaskiego w zakresie „zielonych” technologii i zielonych miejsc pracy.