Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Informacja

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach realizowanego Projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wyniku przeprowadzonej w ramach Projektu rekrutacji, skierowanej do doradców zawodowych oraz specjalistów ds.  rozwoju zawodowego zatrudnionych w instytucjach rynku pracy województwa podlaskiego, wyłonił 30 osób/ śr. 2 osoby na powiat, które to następnie zostały skierowane na szkolenie obejmujące V bloków tematycznych:

  • Gospodarowanie odpadami,
  • Odnawialne źródła energii,
  • Powietrze i klimat,
  • Woda i ścieki,
  • Szkolenie  administracyjne.

Wsparcie szkoleniowe zakończyło się w czerwcu 2012 r., a jego uczestnicy uzyskali tytuł doradcy ds. zielonych miejsc pracy.

Przedmiotowe szkolenie niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia jakości usług doradczych świadczonych osobom zainteresowanym na poziomie lokalnym i regionalnym w obszarze zielonego rynku pracy. Wykwalifikowani w ramach szkolenia doradcy ds. zielonych miejsc pracy dysponują ogólną wiedzą z zakresu zielonych technologii, z zakresu branż związanych z zielonymi miejscami pracy w obszarach objętych modułami szkolenia, umożliwiającą realizowanie doradztwa zawodowego, tj. głównie pomocy przy wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia lub zmiany zawodu w obrębie zielonych miejsc pracy.

Dane kontaktowe doradców ds. zielonych miejsc pracy, funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego w zakładce: Oferta usług doradców ds. zielonych miejsc pracy