Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

O projekcie

Projekt pt: „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 
Okres realizacji projektu: 01.05.2011 – 31.12.2013

Budżet projektu: 1 838 000 zł

Opis projektu
Zielone miejsca pracy (ZMP) to miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą powstać w jakimkolwiek dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rozkwit ZMP związany jest z rosnącą świadomością społeczną, że niepokojące zmiany klimatu wynikają z działalności człowieka. Zahamowanie tego procesu wymaga zmian ekonomicznych, pozwalających na ochronę środowiska, przy zapewnieniu nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i warunków dla rozwoju ich kwalifikacji. Do ZMP zaliczana jest praca w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych, które uczestniczą w programach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. Jednym z problemów w woj. podlaskim jest niewielka współpraca i koordynacja działań między instytucjami publiczno-społecznymi w sferze zielonego rynku pracy. Planuje się zatem, iż partnerstwo będzie działać na zasadzie grupy podmiotów podejmujących wyzwania transformacji i modernizacji w województwie podlaskim dzięki wykorzystaniu doświadczeń partnerów ponadnarodowych. Ich działania służyć będą podniesieniu poziomu świadomości oraz aktywności zawodowej w obrębie tematyki ZMP, a tym samym podnoszeniu jakości życia mieszkańców, zwiększenia konkurencyjności gospodarki, umacnianiu ekologicznej tożsamości województwa. Tworzenie ZMP przynosi najlepsze efekty na szczeblu samorządowym. Działania tego typu na terenie powiatu, gminy, wsi czy miasta zwane są  „zazielenianiem” lokalnych rynków pracy. Do udziału w partnerstwie będą więc zachęcane władze lokalne, inwestorzy, instytucje finansowe, przedsiębiorcy, działacze organizacji społecznych i przedstawiciele administracji publicznej. Doświadczenia krajów UE wskazują, że zielona gospodarka będzie absorbowała coraz większą liczbę pracowników, co pociąga za sobą potrzebę kształcenia kadr, edukację ekologiczną oraz zmianę świadomości społeczeństwa.

Cel główny projektu:
Stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie ZMP poprzez rozwój partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju ZMP w regionie do końca grudnia 2013 r.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Zdobycie doświadczenia i poznanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie ZMP poprzez partnerstwo ponadnarodowe;
  2. Stworzenie regionalnego partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie ZMP;
  3. Podniesienie kwalifikacji i wzrost świadomości w obrębie ZMP na terenie woj. podlaskiego.Grupy docelowe
Zakłada się, iż odbiorcami projektu będą:
- podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno - społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym. Jednym z zadań projektu jest stworzenie partnerstwa  publiczno – społecznego, na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie ZMP. Do udziału w projekcie będą zachęcani przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i związków zawodowych. Wybór grypy wynika ze zidentyfikowanego problemu, tzn. braku współpracy i koordynacji działań między instytucjami działającymi w sferze zielonego rynku pracy. Zaangażowanie w projekt tych podmiotów umożliwi rozwiązanie tego problemu, co przyczyni się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej w obrębie ZMP w woj. podlaskim. Z jednostkami zainteresowanymi współpracą zostanie zawarta umowa. Partnerstwo obejmować będzie 3 subregiony woj. podlaskiego: białostocki, suwalski i łomżyński. Poprzez udział w projekcie partnerzy subregionalni/uczestnicy wypracują Rekomendację dla woj. podlaskiego sprzyjającą wdrażaniu programów szkoleniowych i rozwiązań w zakresie rozwoju ZMP - (planuje się ok.45 os. zaangażowanych w partnerstwo publiczno - społeczne).
- pracownicy instytucji rynku pracy. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby zatrudnione w instytucjach rynku pracy, mające doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego (m.in. doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), celem stworzenia sieci doradców ds. ZMP. Planowane jest uczestnictwo 30 osób -średnio 2 osoby na powiat (w tym 25 kobiet) z woj. podlaskiego, które zostaną przeszkolone z V bloków temat. dot. tematyki ZMP(opis pkt. 3.3).
-150 os pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne),w szczególności osoby do 25 roku życia, po 45 roku życia oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich.

Zadania w projekcie

  1. Stworzenie partnerstwa publiczno-społeczne i współpraca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie ZMP. Więcej informacji w zakładce partnerstwo publiczno – społeczne
  2. Stworzenie sieci doradców ds. ZMP. Więcej informacji w zakładce Sieć doradców ZMP
  3. Szkolenia specjalistyczne w zakresie ZMP. Więcej informacji w zakładce Szkolenia
  4. Promocja ZMP w regionie - Organizacja kampanii promocyjnej i akcji informacyjnej skierowanej do grupy docelowej, dzięki której nastąpi wzrost świadomości w zakresie ZMP
  5. Współpraca ponadnarodowa. Więcej informacji w zakładce współpraca ponadnarodowa


Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Partnerami ponadnarodowymi są:
- Impact Housing Association - Anglia
- Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx – Hiszpania