Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wydział Badań i Analiz

Zadania Wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Badań i Analiz należy w szczególności:

1) opracowywanie informacji, analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie,

2) opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia,

3) badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku   pracy i upowszechnianie wyników tych badań,

4) prowadzenie, publikowanie i upowszechniane własnych badań na wojewódzkim rynku pracy oraz organizowanie i udział w badaniach regionalnego rynku pracy, realizowanych we współpracy z innymi jednostkami,

5) prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,

6) opracowywanie, realizacja i rozliczanie projektów o charakterze badawczym,

7) prowadzenie sprawozdawczości rynku pracy,

8) opracowywanie metod monitorowania sytuacji na rynku pracy,

9) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych przez urzędy pracy.

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share