Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Program "Uczenie się przez całe życie"

 

Dialog społeczny w Europie w obszarze edukacji

“Dialog społeczny w definiowaniu i wprowadzaniu nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji” to temat wizyty studyjnej, która odbyła się w Porto (Portugalia) w dniach 24-28 marca 2014 r. z udziałem przedstawicieli z 13 krajów europejskich (łącznie 15 osób) reprezentujących różnorodne podmioty z obszaru edukacji i zatrudnienia w tym przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.  Organizatorem wizyty był FNE, federacja związków zawodowych nauczycieli w Portugalii we współpracy z CEDEFOP w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (Program Międzysektorowy) współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Podsumowanie wizyty studyjnej w Porto

Prezentacja z Polski

Prezentacja z Holandii

Prezentacja z Niemiec

Publikacja FNE - wizyta studyjna w Porto 

Szwajcarski sposób na bezrobocie - relacja z wizyty studyjnej w Zurychu - 3-7.12.2012

 W dniach 3-7.12.2012 doradca zawodowy z Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku uczestniczył w wizycie studyjnej pt. „Ułatwianie wchodzenia na rynek pracy. Efektywne sposoby zmniejszania bezrobocia.” (Easing transition to the job market: Effective measures for reducing unemployment) zorganizowanej przez szwajcarską fundację ch Stiftung Foundation for Federal Cooperation (www.chstiftung.ch / www.ch-go.ch/studienbesuche) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne. Koordynatorem programu jest Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 

W wizycie wzięło udział 15 osób zajmujących się problematyką rynku pracy, kształcenia i  doskonalenia zawodowego z 12 krajów: Polska, Republika Czeska, Belgia, Bułgaria, Dania, Grecja, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Chorwacja, Irlandia, Włochy. Celem wizyty było ukazanie sytuacji na rynkach pracy oraz rozwiązań na rzecz aktywizacji osób z trudnościami na rynku pracy i przykładów dobrych praktyk w zakresie zmniejszania bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy.

Bezrobocie w Szwajcarii kształtuje się na poziomie ok. 3% i dotyczy głównie migrantów, osób bez doświadczenia zawodowego, osób z trudnościami w integracji ze światem zawodowym.  Instytucją zajmującą się realizacją polityki rynku pracy i rejestracją osób bezrobotnych jest RAV Regionale Arbeitsvermittlungszentren – regionalny urząd pracy, działający na poziomie kantonów. Absolwenci szkół bez doświadczenia zawodowego nie mają prawa do rejestracji w urzędzie pracy zaraz po ukończeniu edukacji, muszą odczekać 120 dni od ukończenia szkoły, by móc zarejestrować się oraz skorzystać z dofinansowanych programów przygotowujących do wykonywania zawodu, oferowanych przez lokalnych pracodawców oraz centra kariery.

Programy integracji zawodowej

Osoby znajdujące się w rejestrach urzędów pracy są kierowane do udziału w programach integracyjnych, przygotowujących do wykonywania zawodu, prowadzonych przez prywatne przedsiębiorstwa, które oprócz działalności komercyjnej, organizują również przygotowanie zawodowe i praktyczne szkolenia osób bezrobotnych. Uczestnicy wizyty odwiedzili takie przedsiębiorstwa integracji zawodowej - zakład naprawy i renowacji używanych rowerów - Gump und Drahtesel w Liebefeld (okolice Berna), zakład stolarski specjalizujący się w produkcji trumien – Gewerbe und Industrie w Zurychu, przedsiębiorstwo wielobranżowe zatrudniające młodocianych pracowników - Jobfactory w Bazylei. Osoba, która jest kierowana do pracy w takim przedsiębiorstwie, otrzymuje zasiłek z urzędu pracy oraz opiekę pracownika wyznaczonego przez pracodawcę. Kwalifikacje zawodowe nabyte w trakcie takiego programu integracji zawowoej można później potwierdzić formalnie, przystępując do państwowych egzaminów zawodowych.

Osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 2 lat) są obejmowane programami pomocy społecznej.  Jednym z takich rozwiązań jest tzw. wspierane zatrudnienie, organizowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej przy współpracy z pracodawcami. Uczestnik takiego programu jest obejmowany wsparciem tzw. job coacha, który pracuje nad wzmocnieniem jego motywacji i przygotowuje do podjęcia wspieranego zatrudnienia. Następnie  jest kierowany do przygotowania zawodowego w określonej firmie (pracuje tam 12 miesięcy, przynajmniej 50%  regularnego czasu pracy). Podczas trwania całego programu job coach towarzyszy osobie bezrobotnej w pracy, motywuje ją, obserwuje jej postępy, a z drugiej strony współpracuje z pracodawcą nad możliwością rozwoju zawodowego.

Bezrobocie wśród młodzieży

Szwajcaria podejmuje kroki w kierunku zapobiegania bezrobociu wśród słabo wykształconej młodzieży, oferując osobom które przerwały lub zakończyły edukację na poziomie podstawowym tzw. programy pomostowe (bridging programmes) – rok nauki w tzw. szkole pomostowej, która przygotowuje ucznia do dalszego kształcenia na poziomie średnim, pozwala mu nadrobić braki w przedmiotach sprawiających najwięcej trudności, np. matematyka, język niemiecki, itp. oraz przygotowuje do poszukiwania pracy (planowanie dalszej drogi zawodowej, doradztwo, pomoc w aplikowaniu do pracodawców). Schule fur Bruckenangebote w Bazylei (www.sba-basel.ch) jest jedną z placówek realizujących tego typu program.

Młodzi bezrobotni bez doświadczenia zawodowego i pomysłu na dalą ścieżkę kształcenia mogą również skorzystać z programu SEMO (motivational semestr) – jest to forma przygotowania młodej osoby do pracy poprzez zapewnienie jej szkolenia zawodowego połączonego z sesjami indywidualnego coachingu oraz praktycznego przygotowania w miejscu pracy. Program ma na celu nie tylko przygotowanie zawodowe, ale również nabycie kompetencji społecznych.

Szwajcaria bardzo promuje kształcenie zawodowe techniczne na poziomie przynajmniej średnim i wyższym. Skutkiem tego jest większa popularność szkół technicznych wśród młodzieży, niż szkół ogólnokształcących, czy kierunków humanistycznych. Jest to działanie, które skutecznie zapobiega przyszłemu bezrobociu wśród młodych.

Osoby planujące karierę zawodową w Szwajcarii powinny mieć dokładnie udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacja, a także znać przynajmniej dobrze język angielski, niemiecki i francuski, a w dalszej kolejności być przygotowanym na szybką naukę języka szwajcarskiego.

 

 Prezentacja z wizyty srudyjnej w Szwajcarii

 

Obecnie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie” realizowane są dwa projekty mobilnościowe:

Projekt „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego”

Projekt realizowany w partnerstwie z Regionaldirektion Berlin-Brandenburg z Niemiec.

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia  w zakresie niemieckich rozwiązań efektywnego aktywizowania oraz realizowania kształcenia zawodowego i szkoleń osób poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia, a także podniesienie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 r. – 30.03.2013 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie: 24 444 euro. W ramach projektu w miesiącu listopadzie br. odbędzie się 7- dniowa wizyta studyjna 14 pracowników (przedstawicieli PUP i WUP) w niemieckiej publicznej instytucji Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.

Publikacja "Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego" (pdf)

Projekt „Rynek pracy a kształcenia zawodowe”

Projekt realizowany w partnerstwie z Pole emploi Lorraine - Francja.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przez uczestników projektu w szczególności w zakresie aktywizowania osób po 50 roku życia oraz poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy na francuskim rynku pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcanie do współpracy i samorozwoju poprzez nowe doświadczenia zawodowe poprzez udział w dwutygodniowym stażu we Francji.

Okres realizacji projektu: 1.09.2012 r. – 31.05.2013 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 25 680 euro. W ramach projektu w miesiącach listopadzie- grudzień br. odbędzie się dwutygodniowy staż 10 pracowników (przedstawicieli PUP i WUP) we francuskiej publicznej instytucji Pole emploi Lorraine w Nancy Cedex.

Publikacja "Rynek pracy a kształcenie zawodowe" (pdf)

Prezentacja z projektu "Rynek pracy a kształcenie zawodowe"

 

Projekt "Rozwój kompetencji pracowników" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zrealizował w okresie 01.08.2011 – 31.03.2012 projekt mobilnościowy Rozwój kompetencji pracowników (RKP) w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu było doskonalenie zawodowe jego uczestników, rozwój ich kompetencji, podniesienie jakości usług świadczonych przez służby zatrudnienia, a także rozwój nowych działań w dziedzinie kształcenia zawodowego i propagowania idei kształcenia się przez całe życie oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie pracy z osobą bezrobotną.

W ramach projektu, w dniach 13-19.11.2011 r. odbyła się wizyta studyjna 15 pracowników (przedstawicieli PUP i WUP) w duńskiej publicznej instytucji Jobcenter Aarhus.

W trakcie wizyty, uczestnicy zapoznali się z duńskim systemem wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym z organizacją szkoleń, a także z kulturą i zwyczajami mieszkańców Aarhus. 

W ramach projektu została opracowana metoda pracy z użyciem narzędzia, które może być pomocne w pracy doradcy zawodowego lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie efektywnego planowania ścieżki szkoleniowej  osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Wypracowana forma pracy z użyciem narzędzia w postaci Ankiety do budowania ścieżki szkoleniowej została przetestowana przez uczestników projektu na grupie 136 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego.

Ostateczny produkt projektu został zaprezentowany podczas spotkania, które odbyło się 22 marca 2012 r. z udziałem przedstawicieli urzędów pracy województwa podlaskiego oraz partnerów z obszaru rynku pracy.

Wypracowana metoda pracy - budowanie ścieżki szkoleniowej

Narzędzie - ankieta


Projekt "Szkolenie - Edukacja - Rozwój" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizował w okresie 01.09.2011 - 30.04.2012 projekt pt. „Szkolenie – Edukacja – Rozwój” ramach programu Leonardo da Vinci, „Uczenie się przez całe życie.” Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń kadry z publicznych służb zatrudnienia województwa podlaskiego z instytucjami rynku pracy w Hiszpanii w zakresie planowania, organizowania szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich, metod pracy z klientem poszukującym zatrudnienia; podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników urzędów pracy województwa podlaskiego; poprawa jakości świadczonych usług w zakresie obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wypracowanie wspólnego narzędzia pracy z osobą bezrobotną w procesie planowania i realizowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Zagranicznym partnerem w projekcie była firma doradczo – szkoleniowa INCOMA S.L. – International Consulting and Mobility Agency z Sewilli, która  zajmuję się mobilnością zawodową ludzi młodych w Europie, współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji staży zawodowych w Andaluzji dla obcokrajowców, realizuje projekty unijne z obszaru edukacji i rynku pracy, zajmuje się doradztwem w zakresie pisania i zarządzania projektami. Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani pracownicy powiatowych urzędów pracy terenu województwa podlaskiego oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W ramach projektu „Szkolenie – Edukacja – Rozwój” odbyło się:

- spotkanie organizacyjno - szkoleniowe w dniu 18.11. 2011 przygotowujące uczestników do wymiany doświadczeń

- wizyta studyjna w Hiszpanii w mieście Sewilla w dniach 27.11.2011 – 03.12.2011

- spotkanie po wizycie, dotyczące wymiany doświadczeń zdobytych w Hiszpanii oraz wypracowania narzędzia pracy z osobą bezrobotną w procesie planowania i realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w dniu 19.12.2011

- spotkanie regionalne z przedstawicielami urzędów pracy i instytucji rynku pracy z terenu województwa podlaskiego upowszechniające doświadczenia i rezultaty projektu w dniu 22.03.2012

W wyniku doświadczeń wyniesionych z wizyty zostało wypracowane wspólne narzędzie do pracy z osobą bezrobotną i poszukującą zatrudnienia w postaci Kwestionariusza Oceny Motywacji do Poszukiwania Pracy oraz alternatywne ścieżki pracy z klientem.  Narzędzie było testowane przez uczestników projektu w miejscu pracy.

Narzedzie wypracowane po wizycie:

 Kwestionariusz Oceny Motywacji do Poszukiwania Pracy

 Arkusz do obliczania wyników

Alternatyne ścieżki pracy z klientem:

 Scieżka kariery 1

 Ścieżka kariery 2

 Wizyta studyjna w Hiszpanii - prezentacja


 Projekt "Rozwój zawodowy doradcy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w 2010r. było realizatorem projektu „Rozwój zawodowy doradcy”, w ramach programu Leonardo da Vinci, „Uczenie się przez całe życie.”

W ramach przedsięwzięcia w dniach 14-20.11.2010 odbyła się wizyta studyjna dyrektorów i doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Danii, w mieście Arhus.

W wizycie wzięło udział 16 osób. Celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji usług rynku pracy, funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz warunków prowadzenia poradnictwa zawodowego w Danii. Partnerem po stronie duńskiej była firma doradczo-szkoleniowa SBK Scandinavia, która przygotowała bogaty program merytoryczny dla uczestników wymiany, obejmujący wizyty w urzędach pracy, instytucjach szkoleniowych oraz organizacji ubezpieczającej od bezrobocia, a także spotkania warsztatowe z samymi bezrobotnymi w Danii. Ważnym aspektem wizyty było również poznanie specyfiki kultury duńskiej, podejścia do organizacji pracy oraz pracowników.

Prezentacja z wizyty studyjnej w Danii

Prezentacja - Rynek pracy i uslug doradztwa zawodowego w Danii

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share