Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

realizuje zadania wynikające z:

realizuje zadania poprzez: 

 • przyjmowanie oraz rejestrację wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń ze środków FGŚP, złożonych przez uprawnione podmioty z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;
 • przyjmowanie oraz rejestrację wniosków pracowników z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, a także wniosków pracodawców z tytułu niezaspokojonych świadczeń pracowniczych o zaliczki ze środków FGŚP, o których mowa w art. 12a i 14a; 
 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki oraz wykazów pracowników, których wynagrodzenia będą podlegały zaspokojeniu z pożyczki;
 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych ze środków FGŚP i wykazów pracowników uprawnionych do tych świadczeń;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o przyznanie świadczeń, zaliczek i pożyczki ze środków FGŚP;
 • opracowywanie wniosków oraz wykazów pod względem merytorycznym i rachunkowym;
 • wypłatę świadczeń pracowniczych, zaliczek oraz udzielanie pożyczki na zasadach określonych w aktach prawnych;
 •  odmowę wypłaty świadczeń ze środków FGŚP;
 • odmowę zawarcia umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych ze środków FGŚP;
 •  przyjmowanie zwrotu świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP;
 • dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń poprzez prowadzenie postępowań windykacyjnych, w tym postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • dochodzenie zwrotu oraz naliczanie innych należności FGŚP;
 • wzywanie dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń i innych należności FGŚP;
 • pozyskiwanie i gromadzenie wszelkich informacji oraz dokumentów o dłużnikach i ich stanie majątkowym;
 •  zgłaszanie wierzytelności FGŚP;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia pozwów i wniosków egzekucyjnych;
 • prowadzenie ewidencji dłużników, stanu zobowiązań wobec FGŚP oraz rejestru zabezpieczeń;
 •  prowadzenie rejestru wypłat i odmów wypłat ze środków FGŚP;
 • wnioskowanie o określanie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności przez dysponenta FGŚP;
 • przyjmowanie wniosków pracodawców złożonych do marszałka województwa o
 • umorzenie pożyczki;
 • monitoring przewidywanych wypłat świadczeń oraz prognozowanej windykacji należności FGŚP;
 • sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań oraz opracowywanie okresowych informacji i analiz;
 • monitorowanie i prowadzenie ewidencji umów o przyznanej przedsiębiorcom pomocy publicznej ze środków FGŚP;
 • opracowywanie planu wydatków w zakresie świadczeń finansowych;
 • składanie zapotrzebowania na środki finansowe z FGŚP.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share