Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Szczególne rozwiązania związane z ochrona miejsc pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 21 listopada 2013 r.  ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291 z późn. zm.) przedsiębiorcy  ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc na ochronę miejsc pracy.

Pomoc udzielana przedsiębiorcy na rzecz ochrony miejsc pracy stanowi pomoc de minimis.

I. AKTY PRAWNE

- ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 385), zwana dalej ustawą,

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r, poz. 167)

II. WYMOGI I WARUNKI WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Wymogi pozwalające na uzyskanie środków z FGŚP:

1. spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów za okres 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (warunek wypłaty świadczeń - zawarcie  z marszałkiem województwa w terminie do 30 czerwca 2014 roku umowy o wypłatę świadczeń z FGŚP),

1. a.  spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż 15%,  obliczony jako stosunek łączny obrotów w ciągu 3 kolejnych miesięcy, przypadających po dniu 6 sierpnia 2014r., do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dotyczy przedsiębiorców u których przeważający rodzaj wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, wskazuje na ich udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkty tej działalności doznały ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów) - pomoc może być realizowana wyłącznie w latach 2015-2017

2.   brak zaległości podatkowych oraz w płatnościach składek do ZUS, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

-     zawarta jest umowa z ZUS lub urząd skarbowy wydał decyzję  w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacane są raty lub nastąpiło odroczenie terminu płatności,

-     zaległości w opłacie składek do  ZUS powstały w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca przedłoży:

•  plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości (a w przypadku przedsiębiorcy u którego wystąpił spadek obrotów o którym mowa w pkt. 1a - plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający pełną spłatę zaległości)

•  kopię wniosku do ZUS o rozłożenie należności z tytułu składek na raty lub odroczenie płatności ;

3.   w stosunku do przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości;

4.   zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia z organizacjami związkowymi a przypadku ich braku z przedstawicielami pracowników, dotyczącego warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

Przedsiębiorca nie może tej formy pomocy (de minimis) przeznaczyć dla pracownika, na którego uzyskał już pomoc z FP lub PFRON na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

Świadczenia wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tj. :

1.   na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia pracownika za czas przestoju ekonomicznego do wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika,

Świadczenia nie będą przysługiwać pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym , jeżeli w tym okresie pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.) lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.).

Wynagrodzenia finansowane ze środków FGŚP oraz ze środków przedsiębiorcy muszą wynosić łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

2.   na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika,

Wynagrodzenia finansowane ze środków FGŚP oraz ze środków przedsiębiorcy muszą wynosić łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

3.   przedsiębiorcy, w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, przysługują z FGŚP środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Okres wypłaty świadczeń:

Świadczenia przysługują pracownikowi zatrudnionemu u przedsiębiorcy przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala :

 • w układzie zbiorowym pracy, lub
 • w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, przedsiębiorca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art.24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy - jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

W układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu określa się co najmniej:

 1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Uwaga:

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
:

 • w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń ,
 • w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy

III. SKŁADANIE WNIOSKU

Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone ustawą, może wystąpić do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, z którego upoważnienia działa dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, z wnioskiem o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami. Integralną częścią wniosku są oświadczenia przedsiębiorcy o:

 1. posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 2. wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a pkt 2 w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1,
 3. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 4. niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 alno ust. 1a pkt 3,
 5. nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2,
 6. liczbie zatrudnianych pracowników,
 7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego  w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych,
 9. obowiązującej stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 10. nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

W/W oświadczenia składane są pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań .

Wzory wniosku oraz umowy są określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 167).

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek  wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek - w przypadku, gdy zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych,
 • kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia,

Po zawarciu umowy z marszałkie województwa umowy o wypłatę świadczeń przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia marszałkowi województwa harmonogram miesięcznych wypłat świadczeń objetych umową.

oraz dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się pomocy de minimis:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z 2010r. z późn. zm.);

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Po bezskutecznym upływie terminu wniosek o przyznanie świadczeń pozostawia się bez rozpoznania.

Przedsiębiorca ma możliwość ponownego złożenia kompletnego wniosku.

Marszałek województwa w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki wymienione w ustawie,

 • w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń występuje do dysponenta Funduszu – Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie limitu wydatków na wypłatę świadczeń finansowanych na podstawie ustawy oraz
 • w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu podpisuje z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń.

Po zawarciu umowy z marszałkie województwa umowy o wypłatę świadczeń przedsiębiorca zobowiązany jest niezwocznie złożyć marszałkowi województwa harmonogram miesięcznych wypłat świadczeń objętych umową.

W przypadku nieuzyskania limitu marszałek województwa w formie pisemnej odmawia przyznania świadczeń.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie, marszałek województwa odmawia w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy o wypłatę świadczeń.

IV. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Wypłata świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, następuje na podstawie wykazów pracowników uprawnionych do świadczeń, składanych przez przedsiębiorcę.

1.   Pierwszy wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu za okres od pierwszego dnia za który świadczenie jest należne przedsiębiorca składa do ostatniego dnia miesiąca.

2.   Kolejne wykazy pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu przedsiębiorca składa co miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne.
Ważne :
Potrącenia obliczane od kwot przyznanych z FGŚP nie uwzględniają kwoty ulgi i kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
(...).

Wykazy należy składać  w formie papierowej w 3 jednobrzmiących egz.

3.   Przedsiębiorca jest obowiązany do powiadamiania na piśmie marszałka o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

4.   Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz zatwierdzonego do wypłaty wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, marszałek województwa przekazuje na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń z tytułu częściowego zrekompensowania wynagrodzenia za czas postoju ekonomicznego, z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.

5.   Przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca pracownikom świadczenia oraz wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę.
Ważne :
Środki FGŚP przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zostały przekazane

6.   Przedsiębiorca po dokonaniu potrąceń ze świadczeń i wynagrodzeń, odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

7.   Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, jest obowiązany do rozliczenia się z nich poprzez :

-     dokonanie zwrotu na rachunek Funduszu, z którego otrzymał środki, różnicy między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na wypłatę świadczeń;

-     zwrotu do marszałka województwa wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych ze środków Funduszu, zawierającego potwierdzenie własnoręcznym podpisem otrzymania świadczeń przez osoby uprawnione lub poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń dokonanych przekazem pocztowym lub przelewem;

8.   Marszałek województwa dokonuje rozliczenia prawidłowości dokonanej wypłaty oraz prowadzi bieżący monitoring realizacji postanowień zawartej umowy przez przedsiębiorcę poprzez egzekwowanie comiesięcznego obowiązku składania przez pracodawcę oświadczeń wynikających z umowy w okresie jej obowiązywania, w tym dotyczących kontynuowania zatrudnienia przez osoby objęte wykazami.

9.   W przypadku nie realizowania przez przedsiębiorcę postanowień umowy, lub nie poddania się kontroli, marszałek województwa podejmuje działania o których mowa w art. 15 ustawy.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ na rzecz ochrony miejsc pracy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

MPiPS -  WYJAŚNIENIA DO USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONA MIEJSC PRACY

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share