Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Gwarancje dla młodzieży

 

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

 

 

„Gwarancje dla Młodzieży” GdM to program wsparcia osób młodych na rynku pracy będący częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” zainicjowanego przez Komisję Europejską w grudniu 2012 r.

Na początku 2013 r., na szczycie Rady Europejskiej, podjęto decyzję o realizacji  „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” jako finansowego uzupełnienia dla programu GdM.

Zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla Młodzieży (2013 C 120/01), GdM to zapewnienie wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. GdM stanowią zatem gwarancję zapewnienia oferty pracy lub innej formy aktywizacji skierowanej do osób młodych.

Zgodnie z zaleceniami KE skierowanymi do państw członkowskich UE, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2013 r. przedstawiło do KE wersję wstępną, a w kwietniu 2014 r. zrewidowany „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” zawierający zasady i plan wdrażania GdM.

 

REALIZATORZY ZAANGAŻOWANI WE WDRAŻANIE GdM

 

Na szczeblu centralnym:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)
 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)
 3. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP)
 4. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – realizacja programu pożyczkowego

Na szczeblu regionalnym/lokalnym:

 1. Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP)
 2. Powiatowe Urzędy Pracy (PUP)
 3. Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (KW OHP)
 4. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych Pośredników Finansowych
 5. Partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji GdM.

GRUPY DOCELOWE

 

Wśród adresatów GdM można wyróżnić 4 podgrupy:

 • osoby w wieku 15-17 lat, które przedwcześnie przerwały naukę;
 • osoby w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają, w tym również osoby wymagające szczególnego wsparcia;
 • osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni, w tym również studenci zaoczni i wieczorowi;
 • bezrobotna młodzież oraz absolwenci szkół i uczelni, pozostający bez pracy w okresie 48 miesięcy od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego w wieku 18-29 lat - w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

ROLA WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW PRACY

 

Instytucją koordynującą wsparcie dla osób młodych w województwie w ramach GdM jest Wojewódzki Urząd Pracy, któremu przypisane zostały następujące zadania do realizacji:

 • współpraca z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi na swoim terenie oraz z MPiPS i MIR w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży,
 • określenie priorytetów i celów programów w ramach Gwarancji dla młodzieży, zgodnie z potrzebami regionalnych rynków pracy,
 • określenie w partnerstwie zasady konkursów regionalnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie aplikacji od realizatorów poszczególnych projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, również w formule konkursów regionalnych,
 • wykorzystywanie systemu EURES dla skutecznej realizacji Gwarancji dla młodzieży.

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 -2020 (POWER) – to krajowy program operacyjny finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Zgodnie z Planem realizacji GdM w ramach POWER wsparcie otrzymają osoby młode do 29 roku życia (bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy) zgodnie ze standardami określonymi w tym Planie.

 

 

 


Dodatkowe opcje

Bookmark and Share