Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania oddziału

  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO KL oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania Działania 8.1 PO KL w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
  2. przeprowadzanie konkursów oraz organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 8.1 PO KL,
  3. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu,
  4. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 PO KL,
  5. weryfikacja formalno - rachunkowa oraz merytoryczna wniosków o płatność, w tym ocena kwalifikowalności wydatków,
  6. bieżąca współpraca z realizatorami projektów w zakresie wprowadzania zmian do wdrażanych projektów w tym aneksowanie umów,
  7. informowanie Wydziału Koordynacji i Wdrażania PO KL nt. wykrytych nieprawidłowości,
  8. wprowadzanie danych do systemu KSI (zgodnie z wykonywanymi zadaniami).
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share