Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Organizacji i Kadr należy w szczególności:

  1. opracowywanie, we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, projektów aktów normatywnych Dyrektora WUP i regulaminów wewnętrznych,
  2. opracowywanie, we współpracy z komórkami merytorycznymi, projektów uchwał Zarządu oraz Sejmiku,
  3. opracowywanie, we współpracy z komórkami merytorycznymi, sprawozdań z działalności WUP,
  4. techniczna obsługa WRRP,
  5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników WUP, w tym pracowników finansowanych przez Dysponenta FGŚP, a w szczególności:
   1. prowadzenie dokumentacji pracowniczej kadry WUP,
   2. spraw związanych z rekrutacją, przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników,
   3. spraw związanych z dokonywaniem ocen okresowych pracowników WUP,
   4. organizowanie służby przygotowawczej dla osób nowo zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
   5. rozliczanie czasu pracy pracowników WUP,
   6. zgłaszanie, wyrejestrowywanie oraz dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  6. zarządzanie składnikami wynagrodzeń:
   1. pracowników WUP, wynikających z podpisanych umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
   2. innych osób nie będących pracownikami WUP, świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych,
  7. obsługa merytoryczna ZFŚS,
  8. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników WUP, w tym pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
  9. organizowanie szkoleń dla pracowników WUP i PUP,
  10. organizacja i realizowanie kontroli wewnętrznej,
  11. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ryzykiem w WUP,
  12. ewidencjonowanie pełnomocnictw i upoważnień pracowników WUP,
  13. prowadzenie zbioru umów cywilno-prawnych WUP, związanych ze świadczeniem pracy na rzecz WUP,
  14. ewidencjonowanie i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych,
  15. sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  16. organizowanie i prowadzenie sekretariatu WUP,
  17. prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz pocztowej książki nadawczej,
  18. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń,
  19. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży oraz praktyk uczniów i studentów,
  20. planowanie, opracowywanie i rozliczanie wszystkich zadań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej PO KL,
  21. opracowywanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL,
  22. prowadzenie rejestru procedur kontroli zarządczej,
  23. nadzór i koordynowanie spraw związanych z merytoryczną obsługą strony internetowej WUP,
  24. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawowego obowiązku tworzenia podmiotowej strony BIP, a w szczególności:
   1. przygotowywanie oraz redagowanie BIP WUP na podstawie informacji dostarczonych przez komórki organizacyjne, zgodnie z określonymi procedurami,
   2. opracowywanie i przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Podlaskim Portalu Informacyjnym - Wrota Podlasia,
   3. przekazywanie ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji.
  25. planowanie, opracowywanie i rozliczanie wszystkich zadań współfinansowanych ze środków projektu pomocy technicznej PO WER oraz RPOWP,
  26. opracowywanie rocznych projektów pomocy technicznej PO WER oraz RPOWP,
  27. rozliczanie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie projektu pomocy technicznej PO WER oraz RPOWP,
  28. przygotowanie i weryfikacja poprawności deklaracji zarządczej oraz roczne podsumowanie kontroli, o której mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia (UE) nr 966/2012.
   Dodatkowe opcje

   Bookmark and Share