Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Kontroli EFS należy w szczególności:

 1. Obsługa PO KL poprzez:
  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO KL oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania PO KL, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  2. przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli dotyczących Działań wdrażanych w ramach  PO KL, w tym dokonywanie kwartalnych aktualizacji analizy ryzyka projektów wybranych do kontroli oraz przekazywanie jej wyników do IP,
  3. kontrolę projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach PO KL – weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola na miejscu,
  4. informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS na temat wykrytych nieprawidłowości,
  5. wprowadzanie danych do systemu KSI (zgodnie z wykonywanymi zadaniami).
  6. obsługa SPO RZL oraz ZPORR poprzez:
  7. zamykanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL i ZPORR w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 2. Obsługa PO WER poprzez:
  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO WER oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania PO WER w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  2. przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli dotyczących wdrażania I Osi Priorytetowej w ramach PO WER oraz przekazywanie ich do IZ w celu zatwierdzenia,
  3. sporządzanie analizy ryzyka projektów wybranych do realizacji,
  4. kontrolę projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach PO WER – weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola na miejscu,
  5. sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
  6. sporządzanie i monitorowanie stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych,
  7. informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS na temat wykrytych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych,
  8. współpracę z Instytucją Zarządzającą PO WER/ podmiotem zewnętrznym działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej PO WER w zakresie przeprowadzania/udziału w przeprowadzaniu kontroli krzyżowych.
 3. Obsługa RPOWP poprzez:
  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPOWP oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPOWP  w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  2. przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli dotyczących wdrażania RPOWP,
  3. sporządzanie analizy ryzyka projektów wybranych do realizacji,
  4. kontrolę projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPOWP - weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola na miejscu,
  5. sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
  6. sporządzanie i monitorowanie stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych,
  7. informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS na temat wykrytych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych,
  8. współpracę z Instytucją Zarządzającą RPOWP/ podmiotem zewnętrznym działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej RPOWP w zakresie przeprowadzania/udziału w przeprowadzaniu kontroli krzyżowych.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share