Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

 1. Zamykanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL i ZPORR w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 2. Obsługa PO KL poprzez:
  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO KL oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdraŜania PO KL w zakresie zadańrealizowanych przez Wydział,
  2. zabezpieczenie  środków na realizację PO KL, bieżące monitorowanie zgodności realizacji  zadań i ponoszonych wydatków na poziomie Działania z wnioskami o dofinansowanie, harmonogramem transz dotacji rozwojowej i planem finansowym WUP oraz opracowywanie prognoz wydatków w ramach POKL,
  3. opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej oraz odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych w ramach POKL,
  4. sporządzanie informacji o stanie rozliczeń beneficjentów,
  5. sporządzanie dyspozycji przelewów o przekazanie transz beneficjentom,
  6. prowadzenie rejestru dłużników w zakresie PO KL,
  7. prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie,
  8. wprowadzanie danych do systemu KSI (zgodnie z wykonywanymi zadaniami)
  9. obsługa zleceń płatności na rzecz beneficjentów na podstawie informacji otrzymanych z komórek merytorycznych, poprzez rejestrację danych dotyczących tych zleceń.
 3. Obsługa PO WER poprzez:
  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO WER oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania PO WER w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  2. zabezpieczenie środków na realizację PO WER oraz opracowywanie prognoz wydatków w ramach PO WER,
  3. opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi w ramach PO WER, w tym przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych,
  4. sporządzanie dokumentacji finansowej w zakresie finansowania oraz współfinansowania PO WER,
  5. przygotowywanie zgłoszenia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych.
  6. przygotowywanie deklaracji wydatków w ramach PO WER i przekazywanie ich  do IZ;
  7. wystawianie na rzecz beneficjentów programu PO WER zleceń płatności na podstawie informacji otrzymanych z komórek merytorycznych, poprzez rejestrację danych dotyczących tych zleceń.
 4. Obsługa RPOWP poprzez:
  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPOWP oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPOWP w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  2. zabezpieczenie środków na realizację RPOWP oraz opracowywanie prognoz wydatków w ramach RPOWP,
  3. opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi w ramach RPOWP, w tym przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych,
  4. sporządzanie dokumentacji finansowej w zakresie finansowania oraz współfinansowania RPOWP,
  5. przygotowywanie zgłoszenia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych,
  6. przygotowywanie deklaracji wydatków w ramach RPOWP i przekazywanie ich do IZ,
  7. wystawiane na rzecz beneficjentów programu RPOWP zleceń płatności na podstawie informacji otrzymanych z komórek merytorycznych, poprzez rejestrację danych dotyczących tych zleceń. 
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share