Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Rola i zadania Instytucji Wdrażającej

Do zadań WUP w Białymstoku jako Instytucji Wdrażającej należy w szczególności:

 • opracowywanie Ramowych Planów Realizacji Działań,
 • ogłaszanie konkursów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • weryfikacja formalna i ocena merytoryczna składanych wniosków i zatwierdzanie projektów do realizacji,
 • podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami,
 • kontrola wniosków pod kątem prawidłowości i kwalifikowalności finansowej,
 • przyznawanie środków finansowych dla Beneficjenta w formie dotacji lub zgodnie
  z umową o dofinansowanie projektu na realizację projektów wybranych w trybie konkursowym,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i finansowej realizowanych projektów,
 • monitorowanie realizacji projektów (w tym kontrole na miejscu),
 • wprowadzanie danych do Informatycznego Systemu Monitorowania SIMIK oraz PEFS w zakresie zadań realizowanych przez  Instytucję Wdrażającą,
 • przygotowanie sprawozdań z wdrażania ZPORR oraz SPO RZL i przedkładanie ich do odpowiednich instytucji,
 • udział w pracach Komitetu Monitorującego ZPORR, SPO RZL,
 • kontrola wykorzystania środków oraz przeprowadzanie kontroli na miejscu,
 • wykrywanie nieprawidłowości oraz odzyskiwanie dokonanych płatności
  od Beneficjentów,
 • zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu przez UE realizacji projektów,
 • archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektów.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share