Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczani są:  bezrobotni do 25 roku życia; osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50 roku życia;  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni.

Osoby kierowane do pracodawców będących beneficjentami pomocy publicznej muszą spełniać jeden z ww. warunków oraz znajdować się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji (zgodnie z art. 2 pkt 18 lub 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008).

Umowa zawarta między starostą i pracodawcą określa w szczególności: liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni; rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych; terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne; obowiązek informowania starosty o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawcy:

 • jeżeli jego firma znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
 • pozostającego w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r.
 • mającego zaległości wobec budżetu państwa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 1. partiami lub organizacjami politycznymi,
 2. posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
 3. organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 4. organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 5. urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 6. kościołami lub związkami wyznaniowymi,
 7. przedstawicielstwami państw obcych.

Refundacja kosztów (wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne) poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowanego bezrobotnego może być dokonywana przez okres:

a) do 6 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne są bezrobotni  będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

b) do 6 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne są bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zostali zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną;

c) do 12 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne są bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia;

d) do 12 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne  w pełnym wymiarze czasu pracy są: bezrobotni do 25 roku życia; bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności  nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na  ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

e) do 18 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne w pełnym wymiarze czasu pracy są: bezrobotni do 25 roku życia; bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc;

f) do 24 miesięcy, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50 roku życia;

g) do 4 lat, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50 roku życia i refundacja jest przyznawana za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Jeżeli w ramach prac interwencyjnych zatrudnieni są bezrobotni powyżej 50 roku życia, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę  i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych pracodawcy składają do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Druki do pobrania:

Wniosek o organizację prac interwencyjnych

 Wniosek o organizację prac interwencyjnych dla pracodawców niebędących beneficjentami pomocy publicznej

 Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych

Zaktualizowano dn. 24.04.2009

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share