Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Koordynacji i Wdrażania Programów Operacyjnych należy w szczególności:

 1. Obsługa PO KL poprzez:
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania PO KL w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  • koordynacja prac Oddziału ds. Projektów Rynku Pracy w ramach PO KL oraz Oddziału ds. Projektów Wsparcia Pracowników i Przedsiębiorstw w ramach PO KL, w szczególności poprzez określanie harmonogramów realizacji procedur konkursowych, poziomu kontraktacji i wydatków, a także zakresu dokumentacji konkursowych,
  • opracowywanie Planów Działania dla Priorytetu VI i Priorytetu VIII PO KL w zakresie Działania 6.1 i 8.1,
  • współpraca z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą w zakresie wdrażania PO KL,
  • współdziałanie z partnerami rynku pracy w zakresie określania kierunków wydatkowania środków w ramach Działań 6.1 i 8.1 PO KL,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji Działania 6.1 i 8.1 PO KL,
  • opracowywanie informacji kwartalnej dotyczącej stanu realizacji PO KL zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej,
  • prowadzanie działań ewaluacyjnych dotyczących realizacji PO KL we współpracy z Instytucją Pośredniczącą,
  • informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS nt. wykrytych nieprawidłowości,
  • wprowadzanie danych do KSI (zgodnie z wykonywanymi zadaniami);
 2. Obsługa RPOWP poprzez:
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPOWP oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPOWP, w tym Rocznych Planów Działania, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  • określanie harmonogramów realizacji procedur konkursowych, poziomu kontraktacji i wydatków,
  • organizacja konkursów i ocena projektów konkursowych,
  • przeprowadzanie naboru i ocena projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy,
  • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów,
  • weryfikacja wniosków o płatność,
  • bieżąca współpraca z realizatorami projektów w zakresie wprowadzania zmian do wdrażanych projektów, w tym przygotowywanie aneksów do umów,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji Działań w ramach RPOWP,
  • wykonywanie zadań związanych z procedurą odwoławczą,
  • współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie wdrażania RPOWP,
  • informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS nt. wykrytych nieprawidłowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share