Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 1. administrowanie i ewidencjonowanie majątku WUP,
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez WUP trwałego zarządu,
 3. planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów obiektów,
 4. planowanie i prowadzenie zaopatrzenia WUP w środki techniczno-biurowe i sanitarne,
 5. planowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkami, opłatami i składkami związanymi z zarządzaniem majątkiem WUP,
 6. obsługa transportowa WUP,
 7. nadzór nad urządzeniami techniczno-instalacyjnymi i utrzymaniem czystości w WUP,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
  1. zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej WUP,
  2. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej WUP,
 9. prowadzenie ewidencji wszelkich umów związanych z realizacją usług i dostaw na rzecz WUP, w tym umów cywilno-prawnych,
 10. przygotowywanie WUP, do realizacji przepisów z zakresu obronności Państwa - nadzór nad realizacją
 11. przepisów w zakresie obrony cywilnej WUP, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 12. wynikających z bieżącego funkcjonowania WUP
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share