Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Język obcy szansą na rozwój zawodowy

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

 informuje o wznowieniu  procesu rekrutacji w ramach projektu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przedkładanie Formularzy zgłoszeniowych z załącznikami do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok,

 od dnia 14 października 2013r.  do dnia 20 października 2013r.Uwaga! WUP w Białymstoku wznawia rekrutację do projektu.

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

informuje o wznowieniu  procesu rekrutacji w ramach projektu.

Osoby zainteresowane proszone są o przedkładanie Formularzy zgłoszeniowych z załącznikami do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok,

od dnia 26 sierpnia 2013r.  do dnia 20 września 2013r.

 

Pliki do pobrania:

1. Aneks załącznik  nr 1  (formularz zgłoszeniowy)
2. Załącznik nr 1.1 do formularza zgłoszeniowego
3. Aneks załącznik  nr 2 (karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego)
4. Załącznik nr 3 (karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego)

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, informuje, że został zamieszczony Raport szkoleniowy z kursu języka angielskiego, który powinien być wypełniony po zakończeniu kursu przez Wykonawcę kursu w ramach projektu "Język obcy szansą na rozwój zawodowy".

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że zmienił się adres biura projektu:

ul. Pogoda 22, 15-354 Białystok, pok. nr 117, tel. 85 74 97 242

 


 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi zgłaszane w ramach projektu "Język obcy szansą na rozwój zawodowy"

 


UWAGA! – ZMIANA GRUPY DOCELOWEJ I TERMINU REKRUTACJI

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, informuje o rozszerzeniu grupy docelowej projektu, pod kątem miejsca zatrudnienia potencjalnych uczestników projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-64 lat, zamieszkujące województwo podlaskie, zatrudnione w instytucjach rynku pracy województwa podlaskiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tj. zatrudnione w publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego i instytucjach partnerstwa lokalnego.

W związku z powyższym, wprowadzone zostały następujące zmiany w Regulaminie Projektu:

1)      § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Projekt skierowany jest do 200 osób (170K i 30M) pracujących w instytucjach rynku pracy województwa podlaskiego, w tym 130 osób (115K i 15M) pracujących w publicznych służbach zatrudnienia, w wieku 18 – 64 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języka angielskiego, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podlaskiego, w szczególności o niskich kwalifikacjach z zakresu znajomości języka angielskiego.”

2)      Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 1/12.

3)      Załącznik nr 2: Karta oceny formalnej Formularza zgłoszeniowego do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Aneksu 1/12.

Powyższe zmiany oraz nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 21.12.2012 r. (Aneks nr 1/12 do Regulaminu Projektu wraz z obowiązującymi załącznikami do pobrania poniżej).

W związku z rozszerzeniem grupy docelowej, na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje o wydłużeniu procesu rekrutacji:

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami

(wypełnionymi wg nowego wzoru obowiązującego od dnia 21.12.2012 r.)

należy przedkładać do dnia 18.01.2013 r.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu będzie można uzyskać podczas SPOTKANIA INFORMACYJNEGO, które odbędzie się w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, sala 214; 09.01.2013 r., godz. 10.00.


 


 

 

UWAGA! – ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje o wydłużeniu procesu rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe wraz  z załącznikami należy przedkładać do dnia 21.12.2012 r.

 


UWAGA!

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”, Uczestnik projektu powinien zadbać aby realizator kursu języka angielskiego spełnił następujące wymagania:

 1. kurs odbywać się będzie w grupie maksymalnie 12 osobowej,
 2. liczba godzin kursu: 120 lub 180,
 3. kurs odbędzie się w przedziale czasowym: od dnia podpisania przez uczestnika projektu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego w postaci refundacji kosztu kursu języka angielskiego, do dnia 30 czerwca 2014 r.,
 4. przed rozpoczęciem kursu przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny, mający na celu określenie poziomu znajomości języka angielskiego i zakwalifikowanie na właściwy poziom nauki,
 5. w trakcie kursu zostaną przeprowadzone co najmniej 3 testy wiedzy cząstkowe,
 6. na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony wewnętrzny egzamin końcowy gwarantujący bezstronność (kodowanie arkuszy, egzaminator zewnętrzny),
 7. kurs kończyć się będzie certyfikatem potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),
 8. koszty kursu języka angielskiego obejmować mogą koszty stałe i zmienne organizacji kursu poniesione przez realizatora kursu, w tym materiały szkoleniowe (podręczniki, słowniki, audiobooki),
 9. na zakończenie kursu, realizator kurs sporządzi (wg wzoru opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) i podpisze raport szkoleniowy zawierający: potwierdzenie udziału w kursie przez Uczestnika projektu (w tym liczba godzin kursu i obecności), informację o wynikach cząstkowych testów wiedzy, informację o sposobie przeprowadzenia bezstronnego egzaminu końcowego i jego wyników,
 10. na zakończenie kursu zostanie wystawiona faktura/rachunek na Uczestnika projektu za kurs języka angielskiego,
 11. umożliwienie monitoringu udziału w kursie/projekcie uczestnika projektu.

 

Plik do pobrania:

Wymagania dotyczące realizatora kursu języka angielskiego

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż rozpoczął realizację projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Realizacja Projektu odbywać się będzie na terenie województwa podlaskiego w okresie od 1 listopada 2012 roku do 31 lipca 2014 roku. 

Celem Projektu jest wzrost kompetencji u 200 (170 K i 30 M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, poprzez podjęcie kształcenia ustawicznego w obszarze znajomości języka angielskiego, do końca lipca 2014 r. 

Projekt skierowany jest do 200 osób (170K i 30M) pracujących w instytucjach rynku pracy województwa podlaskiego, w tym: 130 osób (115K i 15M) pracujących w publicznych służbach zatrudnienia, w wieku 18 – 64 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języka angielskiego, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podlaskiego, w szczególności o niskich kwalifikacjach z zakresu znajomości języka angielskiego.

W ramach Projektu przewidziane jest wsparcie szkoleniowe w postaci refundacji kosztów poniesionych przez Uczestnika projektu na kurs języka angielskiego, kończący się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

REKRUTACJA: 

Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące projektu pn. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”, podczas których wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotowego przedsięwzięcia.

Miejsce i termin spotkań informacyjnych:

 1. Suwałki Hotel Akvilon, ul. Kościuszki 4, 16-400 Suwałki; 16.11.2012r. godz. 10.00.
 2. Białystok - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, sala 214; 19.11.2012 r., godz. 10.00.
 3. Bielsk Podlaski Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, sala 301; 19.11.2012 r., godz. 13.30.
 4. Łomża - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, sala 03 (niski parter); 21.11.2012 r., godz. 9.00 i 10.30. 
 5. Białystok - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, sala 214; 09.01.2013 r., godz. 10.00.

Zgłoszenie do projektu odbywa się poprzez przedłożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczeniem o miejscu zamieszkania na terenie województwa podlaskiego oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu). Dokumenty należy przedkładać w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: Rekrutacja do projektu „Język obcy szansą na rozwój zawodowy”:

 1. osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat, pok. 209) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
 2. drogą pocztową na adres: ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

TERMIN PROCESU REKRUTACJI (przedkładania dokumentów zgłoszeniowych): od 3.12.2012 r. do 14.12.2012r.     18.01.2013 (zmiana z dnia 20.12.2012)

Prze złożeniem Formularza zgłoszeniowego, proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU, zawierającym szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie.

 

 

Pliki do pobrania: 

Aneks nr 1/12 z dnia 20.12.2012 r. do Regulaminu Projektu

Aneks nr 2/13 z dnia 5.02.2013 do Regulaminu Projektu

Aneks nr 3/13 z dnia 15.04.2013 do Regulaminu Projektu

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (obowiązuje od dnia 21.12.2012 r.)

Zał. nr 2: Karta oceny formalnej Formularza zgłoszeniowego (obowiązuje od dnia 21.12.2012 r.)

REGULAMIN PROJEKTU

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (obowiązuje do dnia 20.12.2012)

Zał. nr 1 do FZ: Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny

Zał. nr 2: Karta oceny formalnej Formularza zgłoszeniowego (obowiązuje do dnia 20.12.2012)

Zał. nr 3: Karta oceny merytorycznej Formularza zgłoszeniowego

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

BIURO PROJEKTU:
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
tel. 85 74 97 216, 85 74 97 242
fax 85 74 97 209
e-mail: biuro962@wup.wrotapodlasia.pl
www.up.podlasie.pl

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share