Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Wdrażania PO WER należy:

 1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO WER oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania PO WER, w tym Rocznych Planów Działania, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 2. określanie harmonogramów realizacji procedur konkursowych, poziomu kontraktacji i wydatków,
 3. organizacja konkursów i ocena projektów konkursowych,
 4. przeprowadzanie naboru i ocena projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy,
 5. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów,
 6. weryfikacja wniosków o płatność,
 7. bieżąca współpraca z realizatorami projektów w zakresie wprowadzania zmian do wdrażanych projektów, w tym przygotowywanie aneksów do umów,
 8. przygotowywanie sprawozdań z realizacji I Osi Priorytetowej w ramach PO WER,
 9. wykonywanie zadań związanych z procedurą odwoławczą,
 10. współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie wdrażania PO WER,
 11. informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS nt. wykrytych nieprawidłowości.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share