Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) został zaplanowany jako jeden z sześciu sektorowych programów operacyjnych. Podobnie jak inne programy operacyjne posłużył realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). W strukturze PO KL można wyróżnić dwa komponenty: krajowy (centralny), co oznacza, że konstytuujące go priorytety będą wdrażane na poziomie centralnym oraz regionalny, którego realizacja odbywać się będzie na szczeblu regionalnym.

Obszary wsparcia PO KL

Priorytety EFS realizowane są w ramach obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. 

Obejmują one:

  1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celuprzeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynekpracy po okresie nieobecności na nim. 
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznegomające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego.Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
  3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
  4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjałuadaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału udzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
  5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynkupracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramachpionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy. 

Działania realizowane przez WUP jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL:

  • Priorytet VI:   Rynek otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

  • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Więcej informacji nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronach:

O projekcie

Kapitał Ludzki

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share