Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Formy wsparcia pracodawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Formy wsparcia:

Forma wsparcia

Kto może ubiegać się o pomoc

Maksymalna wysokość wsparcia

Zwrot kosztów:

1)adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;

1b)adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

1c)zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

2)rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c.[Art.26*]

 

Pracodawca , który chce zatrudnić przez okres co najmniej 36 miesięcy i przystosować stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych przez powiatowy urząd pracy oraz pracodawca , który zatrudnia osobę lub osoby niepełnosprawne, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub pracownika naruszenie przepisów, w tym prawa pracy

Do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej

(bez podatku VAT i podatku akcyzowego)
Maksymalnie 20 x 3081,48 zł = 61629,60 ***

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
(o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON)

Pracodawca, zatrudniający poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz nie posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł

Przysługuje w kwocie do:

  • 160% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 140% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 60% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Kwoty w/w wymienione zwiększa się o 40% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzon chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję i niepełnosprawnych niewidomych

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% lub 75% (w przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy

Refundacja kosztów zatrudnienia  asystenta pracy osoby niepełnosprawnej
[Art.26d*]

Pracodawca zatrudniający pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy

 

Wysokość refundacji stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu (liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może jednak przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu)

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej. [Art.26e*]

Pracodawca, który wyposaży stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, zatrudni ją i przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzyma to zatrudnienie

Maksymalnie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za każde wyposażone stanowisko pracy

(bez podatku VAT i podatku akcyzowego)
Maksymalnie 15 x 3081,48 zł = 46222,20 zł***

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
[Art.41*]
Pracodawca ponoszący koszty szkolenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej

 

Do wysokości:

80% poniesionych kosztów szkolenia. Maksymalnie do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na 1 osobę

Maksymalnie 2x 3081,48 zł = 6162,96 ***

Zwrot kosztów szkenia pracowników niepełnosprawnych
[Art. 69**]

Na wniosek pracodawcy, któy utworzył fundusz szkoleniowy, do wysokości:

50% poniesionych kosztów szkolenia, nie więcej niż do wysokosci przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy na jedną osobę
80% poniesionych kosztów szkolenia w przypadku pracowników w wieku 45 lat i powyżej, nie więcej niż do wysokosci 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy na jedną osobę

Na wniosek pracodawcy, który skieruje pracownika na szkolenie trwające 22 dni robocze lub więcej w wymiarze równym jego czasowi pracy i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres nieobecności zatrudni bezrobotnego skierowanego przez PUP
do wysokości:

80% przeciętnego wynagrodzenia - koszty szkolenia na każdego pracownika
40% przeciętnego wynagrodzenia - wynagrodzenie ze składkami na ubezpieczenie społeczne osoby skierowanej przez PUP, za każdego skierowanego

Prace interwencyjne
[Art.51**]
Pracodawca, który zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną na okres do 6 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy Zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny etat oraz kwoty zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego bezrobotnego
Pracodawca, który zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną na okres do 6 m-cy i na co najmniej pół etatu Zwrot części poniesionych kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia
Pracodawca, który zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną na okres do 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy Zwrot części poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli refundacja dokonywana jest co drugi miesiąc
Pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnego na okres do 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy Zwrot części poniesionych kosztów, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne za każdego zatrudnionego
Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną na okres do 18 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy

Zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli refundacja jest dokonywana za co drugi miesiąc

Jednorazowa refundacja z tytułu zatrudniania bezrobotnej osoby niepełnosprawnej w wysokości do 150% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego na kolejne 6 miesięcy i po upływie tego okresu nadal go zatrudnia

Roboty publiczne
[Art.57**]

 

Pracodawca, który zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną na okres do 6 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy Zwrot części poniesionych kosztów na wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny etat oraz50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego

Pracodawca, który zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną na okres do 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Zwrot części poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego, jeżeli refundacja jest co 2 miesiąc

 

Staż/ przygotowanie zawodowe dorosłych
[Art.53**]

Pracodawca organizujący staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych

Refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki i inne środki w wysokości do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu

Na wniosek pracodawcy jednorazowa premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, pod warunkiem że ukończył on program i zdał egzamin

*Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. później zm. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stan prawny na 24.03.2009 r.

**Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. później zm. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stan prawny na 01.02.2009 r.

*** Przeciętne wynagrodzenie, stan prawny na 11.08.2009r.  (za II kwartał 2009 r.)

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy oferuje pracodawcom usługi z zakresu:

I. Poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

W ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej pracodawcy mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów do pracy poprzez:

  • doradztwo w określaniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu pracy,
  • dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko,
  • wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

II. Pośrednictwa pracy

W ramach pośrednictwa pracy urząd pracy świadczy pracodawcom usługi z zakresu:

  • udzielania pomocy w uzyskaniu pracowników poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych do zatrudnienia,
  • przekazywania informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informowania o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy.

Zaktualizowano dn. 09.09.2009

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share