Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Łomża

Biuletyny informacyjne do pobrania w formacie pdf

Biuletyn 2008

 Biuletyn I kwartał 2009

 Biuletyn II kwartał 2009

 Biuletyn 2009

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu kwietnia 2010 roku wyniosła 5699 osób (w tym 2775 kobiet ) i była wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2009 roku o 849 bezrobotnych (liczba kobiet zwiększyła się o 536), tj. o 17,5%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego, poziom bezrobocia zmniejszył się o 465 osób, tj. o 8,2%. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 431 bezrobotnych, w tym 340 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w kwietniu br. 12 osób pracowało za granicą, w tym: w Norwegii – 1, Anglii – 4, Hiszpanii – 1 i Islandii – 6 (w tym 4 osoby z zasiłkami transferowymi). W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 896 osoby bezrobotne z następujących przyczyn: p>

  • podjęcia pracy – 455, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 158,
  • rozpoczęcia stażu – 67,
  • rozpoczęcia szkolenia - 45,
  • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 27,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 4,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 159,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 80,
  • innych – 29.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 63,9% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3642. Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 4 osoby. Na koniec kwietnia 2010roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 2,2% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 125. W omawianym miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 98 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Zgłoszono także 2 miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Na koniec miesiąca zostało niewykorzystanych 55 wolnych miejsc pracy, w tym 16 niewykorzystane dłużej niż 30 dni. Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w kwietniu 2010r. związany jest z kierowaniem bezrobotnych na aktywne formy.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2010r. kształtowała się na poziomie 12,9%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 14,7%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 10,4%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,3 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,5 tys., Powiat Łomżyński 19,8 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec marca 2010 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

W końcu kwietnia 2010 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2775 osób i była niższa o 184 w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 48,7% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 64,8% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1798.

3.2. Zamieszkali na wsi

W końcu kwietnia 2010 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1804 osoby (w tym 847 kobiet) i była niższa o 160 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 31,7% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2009 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 31,4% bezrobocia rejestrowanego. Na koniec kwietnia 2010r. 280 bezrobotnych z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 30,2% uprawnionych do świadczeń. Na koniec kwietnia 2009 roku 29,4% populacji z prawem do zasiłku, to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W kwietniu 2010 roku zmniejszyła się o 97 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 926 osób (w tym 393 kobiet) i była większa o 145 osoby od stanu na koniec kwietnia 2009 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 16,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej, niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

W kwietniu 2010 roku pracę podjęło 455 bezrobotnych, tj. o 179 osoby więcej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 37 bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie, w tym 13 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych, 20 osób pochodziło z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 54 bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie, w tym 21 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 38 osób pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W kwietniu 2010 roku podpisano z 42 osobami (w tym z 14 kobietami) umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. Wśród osób, z którymi zawarto umowy, 30 pochodziło z Łomży. Zawarto 28 umów na usługi (mechaniczne – 1, stolarskie – 4, elektryka samochodowa – 2, remontowo-budowlane – 5, informatyczne – 1, elektryczne – 2, księgowo-biurowe – 1, fryzjerskie – 1, naprawa i konserwacja mebli – 1, kreślarsko-informatyczne – 1, doradztwo w agrobiznesie – 1, kancelaria adwokacka – 2, pośrednictwo ubezpieczeniowe – 1, szlifiersko-stolarskie – 1, wypisywanie tablic nagrobkowych – 1, ośrodek szkolenia kierowców – 1, krawieckie – 1, naprawa karoserii samochodowych - 1) i 14 na handel ( lombard – 1, artykuły budowlane – 1, sklep internetowy – 5, auto-komis – 2, pub – 1, sprzedaż stolarki okiennej – 1, sprzedaż sztucznej biżuterii – 1, sprzedaż obuwia – 1, sklep odzieżowy – 1).

W kwietniu 2010 roku podpisano z 10 lokalnymi pracodawcami umowy na refundację części kosztów doposażenia 11 stanowisk pracy, w tym: w usługach z 9 pracodawcami (gastronomiczne 1/1, budowlane – 3/3, fryzjerskie 1/1, informatyczne – 1/1), biuro obsługi prawnej – 1/1, ośrodek szkolenia kierowców – 1/1, telekomunikacyjne – 1 /2) i handlu z pracodawcą (kwiaciarnia 1/1).

5.4. Staże

W kwietniu 2010 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 97 bezrobotnych, w tym 18 osób pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 63 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W kwietniu 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży skierował 45 osób bezrobotnych na szkolenie. Wśród skierowanych 28 pochodziło z Łomży.

5.6 Dodatki aktywizacyjne

W kwietniu 2010 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 14 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 17 osób (w tym 3 kobiety) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.7. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W kwietniu 2010r. przygotowano 206 osobom bezrobotnym (w tym 105 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 1056 bezrobotnych (w tym 619 kobiet) realizowało IPD.

6. Zgłoszenia zwolnień

W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano żadnego zgłoszenia zwolnień grupowych i zwolnienia grupowego oraz zwolnienia monitorowanego.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży.


Wyszczególnienie PUP w Łomży Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem
Liczba bezrobotnych

5699

3642

2057

63,9

w tym z prawem do zasiłku

926

605

321

65,3

Liczba kobiet

2775

1798

977

64,8

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

125

79

46

63,2

Zamieszkali na wsi

1804

0

1804

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

257

135

122

52,5

Cudzoziemcy

76

75

1

98,7

Osoby w
szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 25 lat

1342

702

640

52,3

Bezrobotni którzy ukończyli
szkołę wyższą do 27 roku życia

120

77

43

64,2

Długotrwale bezrobotni

2273

1500

773

66,0

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

586

355

231

60,6

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat

1197

885

312

73,9

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

1611

1006

605

62,4

Bez doświadczenia zawodowego

1462

834

628

57,0

Bez wykształcenia średniego

3110

1918

1192

61,7

Samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 7 roku życia

358

256

102

71,5

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

85

67

18

78,8

Niepełnosprawni bezrobotni

390

295

95

75,6

po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego

1

1

0

100,0

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

98

66

32

67,3

w tym, niewykorzystane

55

41

14

74,5

Podjęcia pracy ogółem

455

292

163

64,2

w tym praca subsydiowana

158

101

57

63,9

Stopa bezrobocia w %

12,9*

14,7*

10,4*

* - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share