Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Podstawa prawna działania wojewódzkich rad zatrudnienia

Art. 22 ust. 2 i 5, art. 23 ust. 2, 4-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;

  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

  3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

  8. delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share