Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez marszałka województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie województwa:

  1. wojewódzkie struktury każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  2. wojewódzkie struktury każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  3. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
  4. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy,

oraz:

  • przedstawiciel nauki - delegowany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,
  • przedstawiciel wojewody.

Członek wojewódzkiej rady zatrudnienia może zostać odwołany:

  1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
  2. z inicjatywy marszałka województwa, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka wojewódzkiej rady zatrudnienia.

Kadencja wojewódzkiej rady zatrudnienia trwa 4 lata.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W BIAŁYMSTOKU powołanej dnia2 grudnia 2008 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr69 poz. 415 z późn. zm.)

Lp.

Imię inazwisko

Reprezentowany organ/organizacja

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego

1.

Elżbieta Czurak

Wojewoda Podlaski

Przedstawiciele organizacji związków zawodowych

2.

Jerzy Grodzki

NSZZ ,,Solidarność"

3.

Ireneusz Wiśniewski

OPZZ

4.

Wojciech Lichański

Forum Związków Zawodowych

Przedstawiciele organizacji pracodawców

5.

Jadwiga Krukowska

Konfederacja Pracodawców Polskich

6.

Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych"Lewiatan"

7.

Zbigniew Lenart

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

8.

Maria Waśkiewicz

Izba Przemysłowo - Handlowa

9.

Stanisław Rokicki

Business Centre Club

Loża Białostocka

10.

Lech Jerzy Pilecki

Podlaski Klub Biznesu

11.

Barbara Siedlecka

Stowarzyszenie Właścicielek Firm

Przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników

12.

Zdzisław Lipski

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

13.

Zbigniew Dembowski

Podlaska Izba Rolnicza

14.

Małgorzata Frąszczak

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

15.

Irena Pycz

Stowarzyszenie Augustowscy Bezrobotni

Augustów

16.

Sylwestra Borowczyk

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

17.

Zdzisław Wilczko

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Przedstawiciel nauki

18.

Prof. Ryszard Czesław Horodeński

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Przewodniczący WRZ w Białymstoku
Zbigniew Dembowski

Wiceprzewodniczący WRZ w Białymstoku
Zbigniew Lenart

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share