Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania Centrum

W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku funkcjonują trzy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, do których należy:

 • organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz ich rozwijanie na terenie województwa;
 • opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym;
 • świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
- udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
- udzielanie informacji i porad indywidualnych na odległość,
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczonych usług;

 • świadczenie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym prowadzenie zajęć aktywizacyjnych;
 • prowadzenie banku programów z zakresu porad grupowych, spotkań informacyjnych i zajęć aktywizacyjnych;
 • wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych planów działania;
 • współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie opracowywania i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy i upowszechnianie ich na terenie województwa;
 • wspieranie indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników;
 • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • współpraca z instytucjami rynku pracy oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 • w zależności od potrzeb wspieranie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu krajowego pośrednictwa pracy poprzez:
  - informowanie o zasadach i zakresie pomocy w ramach pośrednictwa pracy oraz możliwości uzyskania pomocy w powiatowym urzędzie pracy,
  - informowanie pracodawcy krajowego, zainteresowanego zgłoszeniem krajowej oferty pracy, o przyjmowaniu takich ofert przez powiatowe urzędy pracy,
  - na prośbę pracodawcy krajowego przekazywanie zgłoszonej oferty pracy do wskazanego przez niego odpowiedniego powiatowego urzędu pracy,
  - zapewnianie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego zgłaszania krajowych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
  - zapewnienie dostępu do informacji o krajowych ofertach pracy,
  - współorganizacja giełdy pracy na wniosek właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy,
  - organizacja targów pracy dla pracodawców krajowych z terenu województwa z inicjatywy własnej lub w porozumieniu z właściwym terytorialnie powiatowym urzędem pracy,
  - udział w targach pracy organizowanych na terenie województwa;
  - upowszechnianie informacji o targach pracy.

Usługi Centrum są bezpłatne i skierowane do osób pełnoletnich, które:

 • poszukują miejsca pracy,
 • ukończyły szkołę i po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy,
 • chcą wybrać nowy zawód, kierunek kształcenia lub szkolenia,
 • pracują, ale chcą się przekwalifikować lub zmienić miejsce pracy,
 • zagrożone są zwolnieniem lub utratą pracy,
 • mają dłuższą przerwę w zatrudnieniu i chciałyby zaktualizować kwalifikacje zawodowe.

 

Ponadto Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku:

 • wspiera, koordynuje i realizuje zadania sieci EURES na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, w tym: 

       - świadczy pośrednictwo pracy dla pracodawców krajowych i zagranicznych,        

       - informuje o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy na terutorium RP i
        w państwach EOG oraz o sytuacji na rynkach pracy tych państw,

       - rozlicza grant EURES. 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share