Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Nabór wniosków pozakonkursowych PUP Nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/15

LpTematFormat pliku
1. Ogłoszenie o naborze - zmiany pdf
2. Załącznik nr 5 po zmianach - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywnosci zatrudnieniowej w projekcie 
pdf
3. Załącznik nr 8 po zmianach - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowcyh urzędów pracy pdf
4. Ogłoszenie dotyczące naboru projektów pdf
5. Załącznik nr 1 - Opis Działania 1.1 Osi I osoby młode na rynku pracy - wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER pdf 
6. Załącznik nr 2 - Fiszka projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy zawierająca kryteria wyboru projektów pdf 
7. Załącznik nr 3 - Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pdf
8. Załącznik nr 4 - Wyciąg z projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 pdf 
9. Załącznik nr 5 - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywnosci zatrudnieniowej w projekcie pdf 
10. Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników monitorowania w PO WER pdf 
11. Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf 
12. Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowcyh urzędów pracy pdf 
13. Załącznik nr 9 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pdf 
14. Załącznik nr 10 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pdf
15. Załącznik nr 11 - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równosci szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS pdf 
16. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu pdf
17.  Lista podpisanych umów w ramach naboru  pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share