Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

02.06.2015r.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, iż wypłata środków ostatniej transzy przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi po przedłożeniu zestawienia wydatków poniesionych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego za ostatni okres rozliczeniowy.

Jednocześnie przypominamy, iż beneficjenci pomocy, którzy zarejestrowani są jako płatnicy podatku VAT oraz ubiegali się o odzyskanie poniesionego kosztu podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego zobowiązani są do przeznaczenia całej kwoty podatku VAT od ww. wydatków, na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym analogicznie jak przy rozliczeniu odzyskanego podatku VAT od dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego beneficjenci pomocy  zobowiązani są  do złożenia rozliczenia (w formie Tabeli rozliczeniowej podatku VAT) potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty podatku VAT na  pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie później niż w dniu ubiegania się o zwrot zabezpieczenia realizacji Umów zawartych w ramach projektu, co powinno nastąpić do dnia 30.06.2015r.

Kwota podatku VAT, którą należy wpisać do poniższej tabeli to kwota VAT zawarta w zestawieniach dotyczących przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych w ramach  projektu.

- Tabela rozliczeniowa podatku vat dla przedłużonego wsparcia pomostowego

Uwaga

Wydatki ujęte w Tabeli rozliczeniowej podatku VAT (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) mogą przewyższać kwotę wynikającą ze zwrotu podatku VAT. Nie ma więc konieczności przedstawienia takich dokumentów księgowych, których wartość byłaby dokładnie taka sama jak kwota wynikającą ze zwrotu podatku VAT.

Beneficjenci pomocy, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT lub są zarejestrowani lecz nie dokonywali rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym, od wydatków poniesionych w ramach wsparcia inwestycyjnego i pomostowego otrzymanego w ramach projektu, zobowiązani są do złożenia poniższego oświadczenia.

- Oświadczenie

 


15.05.2015

 

W związku z dobiegającym terminem zakończenia realizacji projektu przypominamy, iż zgodnie z § 1 ust 5 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Beneficjent pomocy zobowiązany jest do dostarczenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, tj.:

  1. potwierdzeń zapłaty składek ZUS lub zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przedmiotowe dokumenty powinny potwierdzać prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w związku z czym data ich wystawienia nie może być wcześniejsza niż po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wykazanej w CEIDG.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy


25.02.2015r.

Rozliczenie VAT

Przypominamy, iż beneficjenci pomocy, którzy zarejestrowani są jako płatnicy podatku VAT oraz ubiegali się o odzyskanie poniesionego kosztu podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach dotacji inwestycyjnej oraz dotacji pomostowej zobowiązani są do przeznaczenia całej kwoty podatku VAT od ww. wydatków, na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przez „wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą” należy rozumieć wszelkie wydatki uzasadnione potrzebami prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Powyższy zapis oznacza, iż beneficjenci pomocy  zobowiązani są  do złożenia rozliczenia (w formie Tabeli rozliczeniowej podatku VAT) potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty podatku VAT na  pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą do dnia 20.03.2015r.

Kwota podatku VAT, którą należy wpisać do poniższych tabel to kwota VAT zawarta w zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz w zestawieniach dotyczących podstawowego wsparcia pomostowego złożonych w ramach  projektu.

- Tabela rozliczeniowa podatku vat dla dotacji inwestycyjnej 
- Tabela rozliczeniowa podatku vat dla podstawowego wsparcia pomostowego 

Uwaga

Wydatki ujęte w Tabeli rozliczeniowej podatku VAT (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) mogą przewyższać kwotę wynikającą ze zwrotu podatku VAT. Nie ma więc konieczności przedstawienia takich dokumentów księgowych, których wartość byłaby dokładnie taka sama jak kwota wynikającą ze zwrotu podatku VAT.

Beneficjenci pomocy, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT lub są zarejestrowani lecz nie dokonywali rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym, od wydatków poniesionych w ramach wsparcia inwestycyjnego i pomostowego otrzymanego w ramach projektu, zobowiązani są do złożenia poniższego oświadczenia.

- Oświadczenie 

 


 

20.01.2015r.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi rozliczania wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego przypominamy, iż:

  1. Rozliczenie otrzymanego dofinansowania w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego należy dokonywać zgodnie z Wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zarówno w zakresie kategorii wydatków, kwot dofinansowania jak i terminów.
  2. Dopuszczalne jest przesunięcie kwot dofinansowania pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków pod warunkiem, że ich wysokość ujęta we wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nie stanowiła podstawy do obniżenia wartości dofinansowania. Uwagi co do kwalifikowalności wydatku i jego wartości zostały uwzględnione w karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
  3. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do zbierania i opisywania oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. (wzór opisu dokumentu finansowego)
  4. Dokonanie rozliczenia przyznanego przedłużonego wsparcia pomostowego następuje na podstawie zestawienia wydatków poniesionych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Załącznik nr 2 do Umowy

 


 

19.12.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wszyscy Uczestnicy projektu ubiegający się o ww. wsparcie uzyskali wymaganą do dofinansowania liczbę punktów. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się w dniach 22-23 grudnia 2014 roku do pokoju nr 12, celem podpisania Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy jest całkowite rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie zawierające wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 


 

24.11.2014 r.

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 01.12.2014 r. do 04.12.2014 r.  w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (pok. 12), 15-354 Białystok w godzinach 8:00-15:00.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przedłużone wsparcie pomostowe przyznane będzie Uczestnikom projektu, którzy otrzymują podstawowe wsparcie pomostowe. Może ono zostać przyznane w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej beneficjenta pomocy istnieje celowość do kontynuowania udzielania mu pomocy (np. “martwy sezon” na dany rodzaj usług, długi okres realizacji inwestycji uniemożliwiający osiąganie przychodów) oraz gdy beneficjent pomocy jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia, np.:

1)      działalność beneficjenta pomocy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej,

2)      beneficjent pomocy osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej,

3)      w czasie prowadzenia przez beneficjenta pomocy działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia powinna przedłożyć:

1) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych (Załącznik Nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy bez kserokopii ww. zaświadczeń wydanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

2) wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 27 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 kompletach tj. 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami powinny być trwale spięte ponumerowane oraz zaparafowane.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 11: Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis 1

załącznik nr 24: Wniosek o przyznanie przedluzonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr  27: Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (1)

 

 


 

07.11.2014 r.

Spotkanie informacyjne

Informujemy, iż dnia 14.11.2014r. o godzinie 8:00 w siedzibie WUP w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala 214) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”.

Obecność obowiązkowa.

 


07.08.2014 r.

 

Informujemy, iż w związku z licznymi wątpliwościami związanymi z kwalifikowalnością wydatków w ramach wsparcia pomostowego opracowany został „Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego udzielonego Uczestnikom projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL”.

Prosimy o zapoznanie się oraz stosowanie do zakresu przedmiotowego katalogu.

Katalog do pobrania 

 


10.07.2014 r.

 

Zasady rozliczenia wsparcia pomostowego i inwestycyjnego

Zasady przyznania i rozliczenia wsparcia pomostowego i inwestycyjnego reguluje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” oraz Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego i Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W celu rozliczenia wsparcia otrzymanego w ramach Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, Beneficjent pomocy zobowiązany jest do :

1) dokonania zakupów towarów i/lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznes planem stanowiącym załącznik do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 1 do Umowy), w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań,

2) zrealizowania inwestycji objętej wsparciem, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia (Załącznik nr 2 do Umowy),

3) złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji, oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług zgodnie z biznes planem oraz szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych (towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków pochodzących z dotacji wraz ze wskazaniem parametrów technicznych i/lub jakościowych), zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy oraz uzyskania akceptacji Beneficjenta dla złożonych dokumentów,

4) poddania się kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i uzyskania pozytywnej oceny realizacji przedsięwzięcia, zgodnej z wnioskiem.

Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Przed wypłatą kolejnej transzy wsparcia, Beneficjent pomocy powinien:

  • rozliczyć środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego na podstawie zestawień wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy,
  • przedłożyć Beneficjentowi dokumentację potwierdzającą powstanie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenia dokonania zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 Jeśli Beneficjent pomocy nie ma obowiązku samodzielnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (jest zatrudniony w innej firmie/instytucji) przedstawia zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez jego pracodawcę.

Rozliczenie środków otrzymanych w ramach transz wsparcia pomostowego następuje poprzez przedstawienie przez Beneficjenta pomocy, w okresie do 5 dni roboczych następujących po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Złożenie rozliczenie przed terminem, o którym mowa wyżej nie oznacza zmiany terminu kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego.

W przypadku niewykorzystania transzy wsparcia pomostowego za okres rozliczeniowy przedstawiony w rozliczeniu, kwota następnej transzy dotacji zostanie pomniejszona o kwotę niewykorzystanych środków.

Wzory dokumentów do pobrania:

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych - Pobierz 

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego - Pobierz 

Opis  faktury lub innego dokumentu finansowego - Pobierz 

 

Prezentacja do pobrania 

 


 

01.07.2014 r.

Spotkanie informacyjne

Informujemy, iż dnia 04.07.2014r. o godzinie 9:00 w siedzibie WUP w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala 214) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad rozliczania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”.

Serdecznie zapraszamy.


 


 

23.06.2014 r.

Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

(dotyczy Uczestników projektu, którzy po zakończeniu procedury odwoławczej otrzymali informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, informuje, iż osoby, które uzyskały informację o zarekomendowaniu do dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości i są zainteresowane uzyskaniem podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązane są do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) i Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 27 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Ww. Wniosek należy złożyć w terminie od 23.06.2014 r. do 26.06.2014 r. w godzinach 8:00-15:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, pok. 209.

Dokumenty do pobrania 

 


 

18.06.2014 r.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

 Poniżej zamieszczone zostało zestawienie zawierające wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  uwzględniające rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Wyniki oceny merytorycznej - Pobierz 

 


 

22.05.2014 r.

Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, informuje, iż osoby, które uzyskały informację o zarekomendowaniu do dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości i są zainteresowane uzyskaniem podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązane są do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) i Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc demninimis (Załącznik nr 27 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Ww. Wniosek należy złożyć w terminie od 23.05.2014r. do 29.05.2014r. w godzinach 8:00-15:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, pok. 209.

Uczestnikom projektu, którzy otrzymają dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości po zakończeniu procedury odwoławczej, zostanie wyznaczony odrębny termin naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego podany do publicznej wiadomości na stronie
www.up.podlasie.pl w zakładce projektu. 

Dokumenty do pobrania 

 


 

 21.05.2014 r.

Załączniki do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuję, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”:

1) Osoby, których wnioski o wsparcie finansowe zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków oraz zakwalifikowane do dofinansowania, zobligowane są do zarejestrowania działalności gospodarczej i dostarczenia Beneficjentowi niezwłocznie lecz w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia otrzymania pisma informującego o wynikach oceny:

a) potwierdzenia dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawierającego informację o nadanym numerze REGON,

b) oświadczenia uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej) (Załącznik nr 8 do Regulaminu),

c) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, która ma być objęta wsparciem finansowym na rozwój przedsiębiorczościjeśli dotyczy (Załącznik nr 7 do Regulaminu),

d) oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w związku małżeńskim (w przypadku Uczestnika projektu pozostającego w związku małżeńskim, jeśli obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, wymagana jest zgoda małżonka Uczestnika projektu na zaciągnięcie przez niego zobowiązań wynikających z Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, wyrażona złożeniem podpisu w obecności upoważnionego pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,

e) oświadczenia o wyborze formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Jeśli Uczestnik Projektu nie dotrzyma obowiązującego terminu, kolejna osoba z listy będzie poinformowana o udzieleniu dofinansowania.


2)  Przedłożenie ww. dokumentów będzie podstawą do zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem, na podstawie, której Uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 18 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i jest dostępny na stronie internetowej www.up.podlasie.pl w zakładce projektu.

 3) Wypłata środków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej uwarunkowana jest wniesieniem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy. Preferowaną przez WUP w Białymstoku formą zabezpieczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym oraz gwarancja bankowa.

 4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy w postaci weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest dostarczenie do WUP w Białymstoku, przed terminem podpisania umowy, zaświadczeń o dochodach poręczycieli oraz oświadczenia majątkowego poręczycieli zgodnie z wzorami dostępnymi poniżej.

 Dokumenty do pobrania 

 


19.05.2014 r.

W związku z dużą ilością pytań informujemy, że wyniki oceny  Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wysłane w dniu dzisiejszym do wszystkich Uczestników projektu listem poleconym. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze odbieranie przesyłek i postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w pismach i Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. W najbliższym czasie w zakładce aktualności pojawią się dokumenty związane z Umowami na otrzymanie wsparcia finansowego oraz naborem Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 


08.05.2014 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż nie jest nadawcą sms-ów wysyłanych do uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL.

Wszystkie Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości złożone w terminie od 16.04.2014 r. do 24.04.2014 r. zostały przekazane do oceny Komisji Oceny Wniosków. Ocena złożonych wniosków i biznes planów, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Do chwili obecnej realizacja projektu odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Jednocześnie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku nie przewiduje ponownego przeprowadzenia szkoleń w zakresie przedsiębiorczości w ramach ww. projektu.

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach aktywizacyjnych pn. „Moja firma” organizowanych przez WUP w Białymstoku. W celu rejestracji na zajęcia prosimy o zgłaszanie się do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku, tel. 85 74 97 244. 

 


29.04.2014 r.

Informujemy, że w dniu 25.04.2014 r. zaakceptowane zostały zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Aktualna wersja Regulaminu (z dnia 23 kwietnia 2014 r.) dostępna jest w zakładce Dokumenty do pobrania. 

 Opis wprowadzonych zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

 1. § 8 ust. 17 nadaje się brzmienie:

 Wyłonienie uczestników projektu, którzy uzyskają dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości nastąpi poprzez wybór w kolejności według najwyższej liczby punktów przyznanej w wyniku oceny merytorycznej. Liczba udzielonych dotacji uzależniona jest od wnioskowanych kwot dofinansowania i będzie przyznawana do wyczerpania kwoty 90% środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zabezpieczonych w ramach projektu. 10% ww. środków stanowi rezerwa finansowa, która zostanie wykorzystana na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną weryfikację, o których mowa w ust. 18 i 19.”.

 2. § 8 ust. 18 nadaje się brzmienie:

 Beneficjent pisemnie informuje (za potwierdzeniem odbioru) uczestnika projektu o wyniku oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia ocen wniosków wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem, co w przypadku:

1) otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi zobowiązanie Beneficjenta do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 18) z uczestnikiem projektu, któremu to wsparcie przyznano,

2) nie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu wyczerpania puli środków, o których mowa w ust. 17 lub którego wniosek i biznes plan został odrzucony na etapie oceny, stanowi podstawę do złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. Bieg terminu przysługującego na wniesienie środka odwoławczego liczy się od dnia następnego po dniu wskazanym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma informującego o pierwotnym wyniku oceny”

 3. § 8 ust. 19 nadaje się brzmienie:

 Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinien zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów dotyczących decyzji Beneficjenta lub powołanej przez niego Komisji i powinien dotyczyć sposobu dokonania oceny w zakresie ewentualnych naruszeń procedury oceny lub niezgodności z kryteriami oceny. Wniosek o ponowną weryfikację nie może służyć uzupełnieniu treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznes planu i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / biznes planie lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznes planu, a zawarte we wniosku o ponowną weryfikację, nie będą brane pod uwagę, jako mające wpływ na dokonaną ocenę wniosku. Procedura rozpatrywania powyższego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu, co jest jednoznaczne z faktem, iż nie wstrzymuje ona zawierania umów z uczestnikami projektu, których poinformowano o przyznaniu wsparcia, zgodnie z ust. 17.”

 Opis wprowadzonych zmian w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków stanowiącym Załącznik nr 17 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

1.    § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Uczestnikowi projektu, któremu nie przyznano środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków lub którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznes planem został odrzucony na etapie oceny, a którego zdaniem naruszono procedury oceny lub biznes plan oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznes planem w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. Wniosek o ponowną weryfikację nie może służyć uzupełnieniu treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznesplanu i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / biznes planie lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznesplanu, a zawarte we wniosku o ponowną weryfikację, nie będą brane pod uwagę, jako mające wpływ na dokonaną ocenę wniosku. Bieg terminu przysługującego na wniesienie środka odwoławczego liczy się od dnia następnego po dniu wskazanym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma informującego o pierwotnym wyniku oceny.”

 


15.04.2014 r.

 

Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 16.04.2014 r. do 24.04.2014 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 (pok. nr 209) w Białymstoku  w godzinach 8:00-15:00.

Przed złożeniem ww. dokumentów prosimy o zgłoszenie się do Biura projektu (pok. nr 12).  

 


11.04.2014 r.

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż termin naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie został jeszcze określony. Prosimy o przygotowanie kompletu dokumentów zgodnie z poniższą instrukcją i uważne śledzenie zakładki projektu.  

W trakcie naboru, przed złożeniem Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zapraszamy do biura projektu (pok. nr 12) w celu uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w celu ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia 2 egzemplarzy Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości(Załącznik nr 5) wraz z następującymi załącznikami:

1)  biznes plan przedsięwzięcia (Załącznik nr 6), na najbliższe dwa lata, zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznes planu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środki własne (biznes plan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu),

2)  harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) (Załącznik nr 7),

3)   oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej) (Załącznik nr 8),

4) oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych (Załącznik nr 9),

5) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 10), lub

6)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w  roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 11),

7)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)(Załącznik nr 12),

8)  oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) (Załącznik nr 13),

9)  oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT (Załącznik nr 14),

10) zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego/ zaakceptowane przez Beneficjenta oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

11) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (Załącznik nr 27)

- Wzór wypełnienia formularza - Pobierz 

12) oświadczenie o nie podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z działalnością osoby współpracującej (Załącznik nr 28).

 

 Wszystkie strony poszczególnych wniosków wraz z załącznikami powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane.


03.04.2014

 

Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż nie jest nadawcą sms-ów oraz e-maili wysyłanych anonimowo do uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL.

Drogą komunikacji wykorzystywaną przez WUP w Białymstoku do kontaktu z uczestnikami projektu jest: strona internetowa www.firma.up.podlasie.pl, korespondencja listowna, kontakt telefoniczny oraz korespondencja e-mailowa kierowana z adresów poczty e-mail pracowników WUP w Białymstoku biorących udział w realizacji projektu.

 Korespondencję związaną z uczestnictwem w realizacji projektu skierowaną do WUP w Białymstoku należy przesyłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.11.03.2014 r.

Harmonogram realizacji szkoleń i doradztwa

Poniżej zamieszczona została lista uczestników projektu w podziale na grupy szkoleniowe wraz z harmonogramem spotkań dla każdej z nich. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany dni, w których będą odbywać się ww. usługi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. O terminach i miejscu szkoleń oraz doradztwa uczestnicy zostaną poinformowani przez Wykonawcę usługi.

 

 

 

Podział na grupy szkoleniowe

-Pobierz 

 

 

Harmonogram spotkań dla poszczególnych grup szkoleniowych
Grupa szkoleniowa BR1 
Grupa szkoleniowa BR2 
Grupa szkoleniowa BR3 
Grupa szkoleniowa BW1
Grupa szkoleniowa BW2
Grupa szkoleniowa PB   
Grupa szkoleniowa SW  

 


20.02.2014 r.

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby, które złożyły Formularze rekrutacyjne o numerach 182/FZ/2013, 225/FZ/2013, 511/FZ/2013,  do projektu zakwalifikowano osoby znajdujące się na  liście rezerwowej o następujących numerach Formularzy rekrutacyjnych:

 1. 78/FZ/2013,

 2. 241/FZ/2013,

 3. 316/FZ/2013.

 Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie o zakwalifikowaniu ww. osób zadecydowała punktacja i  kryterium przynależności do grupy docelowej.

 


 

06.02.2014 r.

Wyniki końcowe rekrutacji uczestników do udziału w projekcie

Wyłonienie 150 uczestników do udziału projekcie nastąpiło na podstawie listy uszeregowanej wg malejącej liczby punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz z uwzględnieniem przynależności do grupy docelowej, zgodnie z zapisami § 4 ust. 33 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 150 osób, w tym:

-  60 osób bezrobotnych,

-  50 osób nieaktywnych zawodowo,

-  40 osób zatrudnionych,

w tym:

-          30 osób niepełnosprawnych,

-          93 osoby do 30 roku życia.

30 osób, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

Ocena Komisji Rekrutacyjnej jest oceną ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Wyniki rekrutacji - pobierz

 


 

16.01.2014 r.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji

Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji  ułożona została  lista uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Wyłonienie 200 uczestników rozmowy kwalifikacyjnej nastąpiło poprzez wybór z ww. listy w pierwszej kolejności min. 75 uczestników do 30 r.ż. oraz min. 30 osób niepełnosprawnych zgodnie z najwyższą liczbą punktów. Po osiągnięciu ww. wskaźników w następnej kolejności do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej zakwalifikowane zostały według najwyższej liczby punktów  osoby bezrobotne (do osiągnięcia wskaźnika min. 60 osób), osoby nieaktywne zawodowo (do osiągnięcia wskaźnika min. 50 osób) i osoby zatrudnione (do osiągnięcia wskaźnika min. 40 osób).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z kandydatem na uczestnika projektu zakwalifikowanym do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ocena Komisji Rekrutacyjnej jest oceną ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.

- Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej 

- Wyniki oceny Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji 

 


23.12.2013 r.

 

Termin zakończenia pierwszego etapu rekrutacji

W związku z dodatkowym naborem dokumentów zgłoszeniowych w grupie osób niepełnosprawnych oraz koniecznością uzupełnienia dokumentacji przez osoby, które nie złożyły Załącznika nr 2 do Formularza rekrutacyjnego informujemy, iż planowane zakończenie pierwszego etapu rekrutacji zostało przesunięte na pierwszą połowę stycznia 2014 r. Listy z wynikami będą zamieszczone w zakładce aktualności oraz w biurze projektu. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z każdym kandydatem na uczestnika projektu zakwalifikowanym do drugiego etapu.

 


 

02.12.2013 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wznawia nabór dokumentów zgłoszeniowych w grupie osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie  dokumentów zgłoszeniowych  będzie prowadzone w terminie od 12.12.2013 r. do 19.12.2013 r.

Uwaga: osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”.

- Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,15-354 Białystok, pok. 209 w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Dokumenty zgłoszeniowe dostarczone poza ogłoszonymi terminami i godzinami naboru nie podlegają ocenie.

- Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi: Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z następującymi dokumentami:

1) zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony do tego organ (ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający),
2) aktualne, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych zaświadczeniem z odpowiadającego miejscu zameldowania/zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy),
3) aktualnym zaświadczeniem z zakładu pracy, wydanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, potwierdzającym formę, termin zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia (Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) (dotyczy osób pracujących w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Umowy cywilnoprawnej (dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) poprzez opatrzenie kserokopii ww. dokumentu formułą „Potwierdzam tożsamość kopii z oryginałem będącym w moim posiadaniu”.

4) oświadczenie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przeds

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share