Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Formy wsparcia

W projekcie przewidziana jest realizacja następujących form wsparcia dla uczestników projektu:

 1. Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze, skierowane do 150 Uczestników projektu obejmujące:
  • indywidualne doradztwo zawodowe (4 godz./Uczestnika projektu),
  • szkolenia podstawowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym formalno – prawne podstawy zakładania działalności gospodarczej, podstawy księgowości, marketingu i promocji w małej firmie wraz z modułem z zakresu umiejętności miękkich (30 godz./grupa),
  • doradztwo indywidualne realizowane w formie konsultacji z doradcą biznesowym w zakresie opracowania biznesplanu - 6 godz./Uczestnika projektu.
 2. Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dla 80 Uczestników projektu.
  • zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń oraz wyposażenia,
  • zakup środków transportu (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów),
  • zakup oraz pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup środków obrotowych,
  • koszty prac remontowych i budowlanych służących dostosowaniem pomieszczeń i budowli do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.
  • ukończenie zasadniczej części cyklu szkoleniowo-doradczego potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem,
  • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami,
  • otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków.
  • ukończenie zasadniczej części cyklu szkoleniowo-doradczego potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem,
  • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami,
  • otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków.
  • ukończenie zasadniczej części cyklu szkoleniowo-doradczego potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem,
  • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami,
  • otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków.
 3. Zgodnie z założeniami projektu, 80 uczestników szkoleń otrzyma pomoc finansową na rozwój przedsiębiorczości. Wysokość przyznanego wsparcia nie może być wyższa niż 40 000,00 zł.

  Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych w tym:

  Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą otrzymać wsparcie pomostowe finansowe w formie co miesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż 1 100,00 zł.

  Co do zasady przeznaczone jest ono na pokrycie bieżących opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej tj. w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe jak m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

  Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu na okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

 4. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej po rozpoczęciu przez Beneficjentów Ostatecznych działalności gospodarczej.
 5. Zgodnie z założeniami projektu 80 Uczestnikom projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalność gospodarczej, według ich potrzeb udzielone zostanie doradztwo indywidualne w zakresie efektywnego wykorzystania przyznanych środków na rozwój przedsiębiorczości oraz rozwoju założonych działalności gospodarczych.

  Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, finansowe wsparcie pomostowe oraz pomostowe wsparcie szkoleniowo - doradcze jest objęte zasadami pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share