Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

Aktualna wersja regulaminu:

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Opis wprowadzonych zmian:

 1. § 8 ust. 17 nadaje się brzmienie:

 Wyłonienie uczestników projektu, którzy uzyskają dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości nastąpi poprzez wybór w kolejności według najwyższej liczby punktów przyznanej w wyniku oceny merytorycznej. Liczba udzielonych dotacji uzależniona jest od wnioskowanych kwot dofinansowania i będzie przyznawana do wyczerpania kwoty 90% środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zabezpieczonych w ramach projektu. 10% ww. środków stanowi rezerwa finansowa, która zostanie wykorzystana na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną weryfikację, o których mowa w ust. 18 i 19.”.

 2. § 8 ust. 18 nadaje się brzmienie:

 Beneficjent pisemnie informuje (za potwierdzeniem odbioru) uczestnika projektu o wyniku oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia ocen wniosków wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem, co w przypadku:

1)  otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi zobowiązanie Beneficjenta do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 18) z uczestnikiem projektu, któremu to wsparcie przyznano,

2)  nie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu wyczerpania puli środków, o których mowa w ust. 17 lub którego wniosek i biznes plan został odrzucony na etapie oceny, stanowi podstawę do złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. Bieg terminu przysługującego na wniesienie środka odwoławczego liczy się od dnia następnego po dniu wskazanym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma informującego o pierwotnym wyniku oceny”

 3. § 8 ust. 19 nadaje się brzmienie:

 Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinien zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów dotyczących decyzji Beneficjenta lub powołanej przez niego Komisji i powinien dotyczyć sposobu dokonania oceny w zakresie ewentualnych naruszeń procedury oceny lub niezgodności z kryteriami oceny. Wniosek o ponowną weryfikację nie może służyć uzupełnieniu treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznes planu i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / biznes planie lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznes planu, a zawarte we wniosku o ponowną weryfikację, nie będą brane pod uwagę, jako mające wpływ na dokonaną ocenę wniosku. Procedura rozpatrywania powyższego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu, co jest jednoznaczne z faktem, iż nie wstrzymuje ona zawierania umów z uczestnikami projektu, których poinformowano o przyznaniu wsparcia, zgodnie z ust. 17.”

 Załączniki do regulaminu 

Opis wprowadzonych zmian

  1.    § 7 ust. 1 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 17) otrzymuje następujące brzmienie:

Uczestnikowi projektu, któremu nie przyznano środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków lub którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznes planem został odrzucony na etapie oceny, a którego zdaniem naruszono procedury oceny lub biznes plan oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznes planem w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. Wniosek o ponowną weryfikację nie może służyć uzupełnieniu treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznesplanu i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / biznes planie lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/biznesplanu, a zawarte we wniosku o ponowną weryfikację, nie będą brane pod uwagę, jako mające wpływ na dokonaną ocenę wniosku. Bieg terminu przysługującego na wniesienie środka odwoławczego liczy się od dnia następnego po dniu wskazanym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma informującego o pierwotnym wyniku oceny.”

 

 

 

 

 

Poprzednie wersje regulaminu: 


 

Regulamin uczestnictwa w projekcie NIEAKTUALNY (wersja obowiązująca do 22.04. 2014 r.)

Załączniki do regulaminu  NIEAKTUALNY (wersja obowiązująca do 22.04. 2014 r.)

Opis wprowadzonych zmian:

- § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „2. Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap stanowi złożenie oraz ocena formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych. Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych będzie prowadzone w terminie od 31.10.2013r. do 12.11.2013r.. Drugi etap rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna. Planowany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej to styczeń 2014r.

- § 4 ust. 22 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „22. Dokumenty zgłoszeniowe niespełniające jednego lub więcej kryteriów formalnych będą odrzucane bez możliwości ich uzupełnienia, co jest równoznaczne z wykluczeniem kandydata na uczestnika projektu z dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym Beneficjent zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata na uczestnika projektu do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia dokumentów mających wpływ na wynik oceny formalnej, wynikających ze zmian niniejszego Regulaminu wprowadzonych w terminie przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych.”

 


Regulamin uczestnictwa w projekcie  NIEAKTUALNY (wersja obowiązująca do 01.12. 2013 r.)

Opis wprowadzonych zmian:

-w § 3 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  dodano pkt 9 w brzmieniu „osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, z którym ta osoba współpracuje”. ( Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia),

- w § 8 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dodaje się pkt. 12, który otrzymuje brzmienie „oświadczenie o nie podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z działalnością osoby współpracującej (Załącznik nr 28)”.

Załączniki do regulaminu 

Opis wprowadzonych zmian:

- wprowadzono oświadczenie  stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,

- dodano załącznik nr 12 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

- załącznik nr 16 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie -  wykreślono w punkcie IV kryterium „Zaplecze rzeczowe i finansowe przedsiębiorcy”,

 


 

Regulamin uczestnictwa w projekcie - NIEAKTUALNY (wersja obowiązująca do 30.10. 2013 r.)

Załączniki do regulaminu  - NIEAKTUALNY (wersja obowiązująca do 30.10. 2013 r.)

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share