Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Rekrutacja

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu?

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 150 osób zamieszkujących powiat białostocki, sokólski lub miasto Białystok.

Udział w projekcie mogą wziąć:

 • osoby bezrobotne - 60 osób,
 • osoby nieaktywne zawodowo – 50 osób,
 • osoby zatrudnione – 40 osób – w szczególności na umowach czasowych i z niskim wynagrodzeniem,

  W grupie 150 uczestników projektu:

  • 50% będą stanowiły osoby do 30 roku życia,
  • 20% będą stanowiły osoby niepełnosprawne.

Z udziału w projekcie wykluczone zostały osoby, które:

 • posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • są pracownikami/współpracownikami/wspólnikami/członkami lub osobami bliskimi pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku lub wykonawcy w projekcie,
 • pozostają w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • są uczestnikami projektu/Beneficjentami pomocy, korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy.
 • były karane za przestępstwo skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kwalifikacja do udziału w projekcie obejmuje następujące etapy:

 • Złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie Formularza Zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami.
 • Ocena spełniania przez kandydata kryteriów formalnych.
 • Ocena merytoryczna zgłaszanego przedsięwzięcia biznesowego w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego i rozmowę kwalifikacyjną.
 • Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowej i listy osób nie zakwalifikowanych.

Informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pok. 13, tel 85 74 97 223.

Termin rekrutacji oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określający szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu, zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej projektu co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share