Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

O projekcie

Projekt pn. PWP „Przełamać bariery” to przedsięwzięcie ponadnarodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2013 r. – 30 czerwiec 2015 r.

 

Wartość projektu: 1 755 250,00 zł

 

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób niepełnosprawnych bezrobotnych w wieku 15-64 lata, zamieszkujących woj. podlaskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym:

•  20 osób z m. Białystok i powiatu białostockiego,

•  10 osób z m. Łomża i powiatu łomżyńskiego,

•  10 osób z m. Suwałki i powiatu suwalskiego.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share