Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

O programie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój ZasobówLudzkich jest jednym z programów operacyjnych służącym wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju. Jego postanowienia są uszczegółowione w Uzupełnieniu Programu. Przygotowanie wniosku o finansowanie i realizacja takiego projektu wymaga dobrej znajomości obu dokumentów.

Głównym celem SPO RZL jest:

“budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Celami szczegółowymi programu są:

  • poprawa zatrudnialności poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich, promowanie postaw przedsiębiorczych,
  • zwiększanie osiągnięć edukacyjnych polskiego społeczeństwa,
  • poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do zmieniających się warunków rynku pracy,
  • wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy, w tym równości szans kobiet i mężczyzn

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy priorytety: 

  • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i   społecznej

Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on też służyć działaniom na rzecz ogółu poszukujących pracy bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

  • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku na zdobycie umiejętności, które pozwolą im znaleźć się na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i podnoszenie jej poziomu. Istotne jest też włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

  • Priorytet 3: Pomoc techniczna

Celem priorytetu jest wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

Więcej informacji nt Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego: 

http://www.efs.gov.pl/

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share