Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

O programie

( ZPORR ) – jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF).      

Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 438/2001).

Cel strategiczny ZPORR

Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską .”

Cele szczegółowe ZPORR:

 1. tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
 2. przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów,
 3. sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu,
 4. sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Do kogo skierowany jest program ZPORR?

 1. Samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny (JST).
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu samorządów.
 3. Porozumienia lub stowarzyszenia JST.
 4. Szkoły Wyższe.
 5. Szpitale.
 6. Mikroprzedsiębiorstwa i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.
 7. Zagrożeni bezrobociem.
 8. Absolwenci.
 9. Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Cele ZPORR są realizowane poprzez priorytety: 

 • Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
 • Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
 • Priorytet 3: Rozwój lokalny
 • Priorytet 4: Pomoc techniczna

Więcej informacji nt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ludzkich na stronie:

http://www.zporr.gov.pl/

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share