Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

Informacja dla Beneficjentów ZPORR

Zmiana terminu przechowywania dokumentów z realizacji projektów w ramach ZPORR

Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektu w ramach 2 Priorytetu ZPORR "Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. (...)". Termin ten może zostać przedłużony przez Instytucję Wdrażającą pisemnie przed upływem tego terminu.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.03.2012 r. (znak: DKR-IV-758-1-ABi/12), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, informuje, iż nowy (ostateczny) termin, do którego należy przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektów w ramach ZPORR upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

 Pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.03.2012 r. (znak: DKR-IV-758-1-ABi/12)

 

 

 

W dniu 23 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3, zorganizował konferencję objętą honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego pt. „Podsumowanie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - doświadczenia i nowe perspektywy”. Przedsięwzięcie miało na celu podsumowanie wdrażania Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełni funkcję Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej), zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie projektów realizowanych przez Beneficjentów oraz przybliżenie uczestnikom konferencji możliwości realizacji projektów szkoleniowych w okresie programowania 2007 -2013.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Bogusław Dębski – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pani Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, która w swoim wystąpieniu podsumowała wdrażanie Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR z perspektywy Instytucji Wdrażającej. Koleją osobą, która zabrała głos była Pani Aleksandra Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prelekcja dotyczyła doświadczeń z wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie ogólnopolskim, a także kwestii związanych z nowym okresem programowania. Pan Dyrektor Jarosław Cezary Worobiej reprezentował Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi i przedstawił prezentację pt. „Wdrażanie ZPORR w województwie podlaskim z perspektywy Instytucji Pośredniczącej”.

 

Następnie Pani Izabela Soroka, przedstawiciel WUP w Białymstoku, przedstawiła wyniki badania „Opracowanie ewaluacji on - going projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004 – 2006”, które zostało zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Przedstawicielem Beneficjentów realizujących projekty w ramach ZPORR, była Pani Emilia Seroka – Dyrektor Oddziału Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w Białymstoku, która zaprezentowała projekt wyróżniony przez Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Dobre praktyki EFS pt. „Kompendium wiedzy przyszłego menadżera służby zdrowia”. Pan Hubert Ostapowicz – Kierownik Wydziału Koordynacji i Wdrażania PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, wygłosił prezentację „Reorientacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcie rozwoju kadr regionalnej gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

W dalszej części głos zabrała Pani Dominika Karpowicz z WUP w Białymstoku, która swoją wypowiedź skoncentrowała na omówieniu wyników badania ankietowego „Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii podlaskich przedsiębiorców”. Na zakończenie wystąpił Pan dr Adam Tomanek z Uniwersytetu w Białymstoku, wygłaszając referat pt. „Elastyczny rynek pracy a bezpieczeństwo socjalne”.
Konferencję podsumowała Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojew ódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, która podziękowała za włożony trud i pracę nad wykorzystaniem środków unijnych.

W obradach konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, urzędów pracy, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych oraz przedstawiciele Beneficjentów.

Konferencja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kampania informacyjna w zakresie PO KL była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


11.04.2008r
Udostępniona została nowa wersja formularza do zbierania danych beneficjentów ostatecznych w ZPORR. PEFS_ZPORR_DaneBO31 pobierz


04.04.2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na konferencję pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego pt. „Podsumowanie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – doświadczenia i nowe perspektywy”, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. Głównym celem konferencji będzie podsumowanie wdrażania Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełni funkcję Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) a także przybliżenie uczestnikom konferencji możliwości realizacji projektów szkoleniowych w okresie programowania 2007 -2013. Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i odbędzie się w sali konferencyjnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (parter, ul. Mickiewicza 3). Kampania Informacyjna w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 17 kwietnia br. faksem 085 / 74 97 209 lub e-mailem: elzbieta.gorczkowska@wup.wrotapodlasia.pl
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 


26.03.2008r.
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy:
Prawo zamówień publicznych  strony 1-9 pobierz
  strony 10-15 pobierz

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share