Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wdrażanie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL


EQUAL
jest wdrażana przez partnerstwa strategiczne, które nazywane są Partnerstwami na rzecz Rozwoju. Partnerstwa tworzone są przez różnego typu instytucje lub organizacje, które zdecydują się razem współpracować w celu rozwiązania danego problemu związanego z nierównością lub dyskryminacją na rynku pracy. Partnerstwa na Rzecz Rozwoju mogą być tworzone przez każdy legalnie działający podmiot.

Działania podejmowane przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju składają się z trzech odrębnych etapów wdrożeniowych (tzw. Działań), rozumianych jako projekty:

  • faza wstępna – budowanie Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa Ponadnarodowego – Działanie 1,
  • wdrażanie programu Partnerstwa na rzecz Rozwoju – Działanie 2,
  • współpraca tematyczna oraz upowszechnianie dobrych praktyk – Działanie 3.

Podstawowe zasady wdrażania to:

  • podejście tematyczne,
  • partnerstwo,
  • zaangażowanie grup dyskryminowanych,
  • współpraca ponadnarodowa,
  • innowacyjność
  • włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki.
 
Swoim zakresem obejmuje dziewięć obszarów tematycznych. Do realizacji w Polsce zaproponowano pięć:

Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.

Temat F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

Tematy realizowane w Polsce w ramach EQUAL są uzupełnieniem działań realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. EQUAL odnosi się bezpośrednio do takich dokumentów jak: Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia 2000 – 2006, Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia i Wspólne Memorandum na rzecz Integracji Społecznej.
Komisja Europejska jako instytucja odpowiedzialna za powodzenie IW EQUAL na poziomie europejskim, określiła ogólny schemat zarządzania programem na poziomie krajowym. W Polsce rolę Instytucji Zarządzającej Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pełni Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a w jego ramach Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Do głównych zadań Instytucji Zarządzającej należy przygotowanie dokumentów programowych IW EQUAL ( Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Uzupełnienie Programu), a następnie nadzorowanie wdrażania programu. Instytucja Zarządzająca podejmuje również ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyboru Partnerstw na Rzecz Rozwoju. Jest ona odpowiedzialna za wdrażanie systemu zarządzania i kontroli, a także odpowiada za koordynację procesu włączania rezultatów EQUAL do polityki krajowej i europejskiej (mainstreaming).
Rolę Instytucji Wdrażającej pełni Krajowa Struktura Wsparcia (KSW), która świadczy usługi zarówno wobec Instytucji Zarządzającej, jak i Partnerstw na Rzecz Rozwoju. Podstawowym zadaniem KSW jest zapewnienie wszechstronnych usług poradnictwa i wsparcia dla potencjalnych partnerów uczestniczących w programie EQUAL, Partnerstw na Rzecz Rozwoju, a także grup Partnerstw tzw. sieci tematycznych. W Polsce funkcję KSW pełni Fundacja „Fundusz Współpracy”.

 

Więcej informacji o Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL na stronach:
www.equal.org.pl
www.equal.gov.pl
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share