Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Projekt „Centrum Zielonych Technologii”

W Polsce powstało 107 Partnerstw. Jednym z nich jest „Centrum Zielonych Technologii” działające na terenie województwa podlaskiego w ramach Tematu F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii. Celem tego Tematu jest ułatwienie i wspomaganie wprowadzenia nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań informacyjno–komunikacyjnych. Rozwiązania te mają podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw oraz pobudzić świadomość pracodawców o konieczności dokształcania kadry zarządzającej i pracowników, aby zapewnić rozwój firmy i utrzymanie miejsc pracy (zwłaszcza w przypadku pracowników starszych wiekiem i kobiet).

Działania prowadzone będą na rzecz upowszechniania wśród pracodawców  i pracowników kształcenia
ustawicznego jako czynnika zwiększającego konkurencyjność przedsiębiorstw i zmniejszającego zagrożenie zwolnieniami sektora MSP. Działania prowadzone w ramach tego Tematu stanowić będą element uzupełniający i wzmacniający instrumenty rozwoju kształcenia ustawicznego określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w Strategii RozwojuKształcenia Ustawicznego do 2010r.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Centrum Zielonych Technologii” zostało zainicjowane przez Podlaską Stację Przyrodniczą „Narew”,Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Długofalowym celem Projektu Centrum Zielonych Technologii jest usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody w kontekście strukturalnych zmian gospodarczych.

Celami szczegółowymi są:

  • trwałe utrzymanie zatrudnienia przez pracowników jednostek sektora MŚP funkcjonujących na terenach cennych przyrodniczo poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do wymagań stawianych przez gospodarkę rynkową
  • trwałe podniesienie świadomości sektora MŚP (pracowników i pracodawców) oraz jego otoczenia funkcjonującego na terenach cennych przyrodniczo w zakresie stosowania nowych technologii opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju

Działania Partnerstwa skierowane są do przedsiębiorców, którzy z różnych względów nie mogą rozwijać swoich firm w zakresie stosowania nowych technologii i pracowników MSP zagrożonych utratą pracy.Organizowane będą szkolenia i doradztwo na temat nowych technologii i rozwiązań.

Podjęte zostaną działania promujące zatrudnianie w MŚP, które zdecydowały się na rozszerzenie lub zmianę profilu produkcji, będzie prowadzona rekrutacja uczestników projektu, badania grup i rynku pracy, utworzona zostanie baza informacyjna o możliwościach wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów regionu.Wskaźnikami skuteczności nie będzie liczba objętych wsparciem beneficjentów tylko jakość wypracowanych innowacyjnych modeli (metod), które zostaną wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce i praktyce krajowej.

1 lutego Partnerstwo podpisało Umowa dofinansowania Działania 2 i przystąpiło do realizacji projektu, który zakończy się 31 marca 2008r.

W dniach 17–19 maja 2006 r. odbyło się spotkanie z partnerami ponadnarodowymi.

Galeria zdjęć:

19 maja o godz. 10:00 odbyła się konferencja otwarcia projektu w hotelu CRISTAL pod hasłem:
„Centrum Zielonych Technologii” – szansa na usprawnienie rynku pracy na terenie województwa podlaskiego.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share