Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

03.10.2013r.

Zwrot zabezpieczenia  prawidłowej realizacji Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego 

W celu zwolnienia zabezpieczenia realizacji Umowy należy złożyć komplet dokumentów, który stanowią:

 

 1. Pismo dot. wydania weksla 
 2. Rozlicznie podatku VAT:
  1) W przypadku osób, które nie miały możliwości/nie ubiegały/nie będą ubiegały się w żaden sposób o odzyskanie poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w zestawieniu wydatków inwestycyjnych oraz w zestawieniach dotyczących wsparcia pomostowego, złożonych w ramach  projektu.
  - oświadczenie o braku możliwości zwrotu podatku VAT  

  2) W przypadku osób,  które ubiegały się o odzyskanie poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w zestawieniu wydatków inwestycyjnych oraz w zestawieniach dotyczących wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, złożonych w ramach  projektu, beneficjent pomocy  zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższy zapis oznacza, iż ww. osoby  zobowiązane są  do złożenia rozliczenia (w formie Tabeli rozliczeniowej podatku VAT wraz z kopiami dokumentów księgowych potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na  pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.


- Tabela rozliczeniowa podatku vat dla dotacji inwestycyjnej 
- Tabela rozliczeniowa podatku vat dla podstawowego wsparcia pomostowego 
- Tabela rozliczeniowa podatku vat dla przedłużonego wsparcia pomostowego

Uwaga

- Przez „wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą” należy rozumieć wszelkie wydatki uzasadnione potrzebami prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

- Wydatki ujęte w Tabeli rozliczeniowej podatku VAT (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) mogą przewyższać kwotę wynikającą ze zwrotu podatku VAT. Tak więc nie ma konieczności takiego przedstawienia dokumentów księgowych, których wartość byłaby dokładnie taka sama jak kwota wynikającą ze zwrotu podatku VAT.

3.   Kopie potwierdzeń zapłaty składek ZUS za 12 miesięcy lub wydruk z konta potwierdzający dokonanie zapłaty składek lub aświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ,

 4.   Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach

 

Zwolnienie zabezpieczenia może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

16.09.2013r.

UWAGA WAŻNE!!!!!!!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza wszystkich uczestników projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu”, na seminarium które odbędzie się dnia 27 września 2013 r. o godzinie 10.00  w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białystoku. 

Program seminarium:

 9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Powitanie uczestników 

10:15-10:30 Założenia oraz efekty realizacji projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

10:30-11:00 Moja przygoda z dotacją - prezentacja wybranych działalności gospodarczych powstałych przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Unii Europejskiej 

11:00-11:30 Dotacje przyznane. Co dalej? Bądź kreatywny - zarabiaj więcej

11:30-12:30 Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-13:30 Rozwijaj się, zarabiaj i zatrudniaj - możliwości pozyskania środków przez pracodawców z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy i PEFRON

13:30-14:00 Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw - stan obecny i nowe perspektywy w latach 2014-2020

14:00-14:30 Klastry jako potencjał rozwoju przedsiębiorstw

14:30-15:00 Poczęstunek

 


 

30.04.2013r.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Poniżej zamieszczone zostało zestawienie zawierające listę Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych  przez uczestników projektu, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej - Pobierz 

 


 

03.04.2013 r.

UWAGA WAŻNE!!!!!!!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza wszystkich uczestników do Biura Projektu (pok. 13) w dniach 4-5.04.2013 r. w godzinach 8:00-15:00 w celu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego.

 


15.03.2013 r.

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Uczestników projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” do składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Nabór prowadzony będzie w dniach od 18.03.2013 r. do 25.03.2013 r.  w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (pok. 13), 15-354 Białystok w godzinach 8:00-15:00.

Zgodnie z regulaminem projektu przedłużone wsparcie pomostowe przyznane będzie Uczestnikom projektu, którzy uzyskają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i złożą Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 25) wraz z następującymi załącznikami: 

1) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 

2) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał (grudzień, styczeń, luty), aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy, 

3) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomoc de minimis (Załącznik Nr 16), 

4) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych (Załącznik Nr10), wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 

5) wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 26).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 kompletach tj. 2 oryginały lub oryginał 
i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami powinny być trwale spięte ponumerowane oraz zaparafowane.

Wzory dokumentów - Pobierz 

 


15.03.2013 r.

Nabór Kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór Kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków w związku z realizacją projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert 

Wzory dokumentów 

 


 

4.03.2013 r.

UWAGA WAŻNE!!!!!!!!

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” polegające na dodaniu §8dotyczącego możliwości ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe.

Termin naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu w zakładce Aktualności.

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Załączniki do regulaminu 

 


 

05.03.2013 r.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Więcej informacji:

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm?zoom_highlight=przedsi%C4%99biorca+roku

 


 

17.01.2013 r.

W związku z brakiem dostępności środków na rachunku bankowym Projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wypłata III transzy środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego zostanie dokonana po dniu 25.01.2013 r.

 

 


 

21.12.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2012 r.  biuro projektu będzie nieczynne

 

 


 

20.12.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.12.2012 r.  biuro projektu będzie nieczynne. Informacja w pokoju 117.

 

 


 

20.11.2012 r.

Zasady przyznania i rozliczenia wsparcia pomostowego

Zasady przyznania i rozliczenia wsparcia pomostowego reguluje Regulamin uczestnictwa w projekcie „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” oraz „Umowa o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Przed wypłatą kolejnej transzy wsparcia, Beneficjent pomocy powinien:

 • udokumentować powstanie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
 • rozliczyć środki otrzymane w ramach transz wsparcia pomostowego.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma obowiązku samodzielnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie/instytucji) przedstawia zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez jego pracodawcę (np. ZUS RMUA, ZUS DRA).

Rozliczenie środków otrzymanych w ramach transz wsparcia pomostowego następuje poprzez przedstawienie przez Beneficjenta pomocy, w okresie do 5 dni roboczych następujących po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego następujących dokumentów:

1)   dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne,

2)      rozliczenia środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego na podstawie zestawień wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich poniesienie, potwierdzonych przez Beneficjenta o tożsamości kserokopii dokumentu z oryginałem będącym w jego posiadaniu,

W przypadku niewykorzystania transzy wsparcia pomostowego za okres rozliczeniowy przedstawiony w rozliczeniu, kwota następnej transzy dotacji zostanie pomniejszona o kwotę niewykorzystanych środków.

Wzory dokumentów - Pobierz 

 

 


 

06.10.2012 r.

Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza wszystkich uczestników, którzy złożyli wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do Biura Projektu (pok. 13) w godzinach 8:00-15:00 w celu podpisania Umowy. 

 

 


 

03.10.2012 r.

Zasady przyznania i rozliczenia wsparcia finansowego

Zasady przyznania i rozliczenia wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej reguluje Regulamin uczestnictwa w projekcie „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” oraz „Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego”.

W celu rozliczenia dotacji inwestycyjnej Beneficjent pomocy zobowiązany jest do przedstawienia, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków, wskazanego w Umowie o udzieleniu wsparcia finansowego, zestawienia poniesionych wydatków (towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków pochodzących z dotacji wraz ze wskazaniem parametrów technicznych lub jakościowych), zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy wraz dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, takimi jak:

a) kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;
b) kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac;
c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kserokopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania;
d) w przypadku zakupu sprzętu używanego – kserokopie wyceny rzeczoznawcy oraz oświadczeń sprzedających, że w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środki trwałe nie były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
e) potwierdzenia dokonania zapłaty;
f) kserokopie innych dokumentów wymaganych przez Beneficjenta.

oraz uzyskania ich akceptacji przez WUP w Białymstoku.

Wzory dokumentów - Pobierz 

Oświadczenie dotyczace zakupu sprzetu zgodnie z Biznes Planem - Pobierz  

 

 


 

27.09.2012 r.

Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Uczestników projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” do składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór prowadzony będzie w dniach od 01.10.2012 r. do 22.10.2012 r.  w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (pok. 13), 15-354 Białystok w godzinach 8:00-15:00.

 Zgodnie z regulaminem projektu Wsparcie pomostowe podstawowe przyznane będzie Uczestnikom projektu, którzy uzyskają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i złożą Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20) wraz z następującymi załącznikami:

1) potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
2) kserokopię nadania numer REGON Beneficjentowi pomocy,
3) kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA,ZUS, ZFA/ZPA)/KRUS,
4) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztówkwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomocde minimis (Załącznik Nr 16),
5) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik Nr 9)
lub
oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych (Załącznik Nr10), wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik).

Komplet dokumentów do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego - Pobierz 

 

 


 

27.09.2012 r.

Załączniki do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

Osoby, których wnioski o wsparcie finansowe zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków oraz zakwalifikowane do dofinansowania (45 pierwszych osób z listy rankingowej), zobligowane są do zarejestrowania działalności gospodarczej i dostarczenia Beneficjentowi niezwłocznie lecz w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia otrzymania piesmnej informacji następujących załączników:

 • potwierdzenia dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (wydruk z CEIDG),
 • kserokopii nadania numeru REGON beneficjentowi pomocy,
 • kserokopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem Nr 16 Regulaminu udziału w projekcie ),
 • zaktualizowanego lub załączonego do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości,
 • w przypadku Uczestnika projektu pozostającego w związku małżeńskim, jeśli obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, wymagana jest zgoda na zaciągnięcie przez małżonka Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy) zobowiązań wynikających z Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego (Załącznik Nr 17). Niniejszy załącznik podpisywany jest w obecności pracownika WUP w Białymstoku,
 • oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego (Załącznik nr 18),
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 19),
 • Identyfikacja finansowa Beneficjenta pomocy  (Załącznik).

 Jeśli Uczestnik Projektu nie dotrzyma obowiązującego terminu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o udzieleniu dofinansowania.

 1. Przedłożenie ww. dokumentów będzie podstawą do zawarcia Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem, na podstawie, której Uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 15 do Regulaminu udziału w projekcie.
 2. Wypłata środków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej uwarunkowana jest wniesieniem zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy. Preferowaną przez WUP w Białymstoku formą zabezpieczenia jest weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy w postaci weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest dostarczenie do WUP w Białymstoku, przed terminem podpisania umowy, zaświadczenia o dochodach poręczycieli oraz oświadczenia majątkowego poręczycieli zgodnie z wzorami dostępnymi poniżej.

Komplet załączników do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego - Pobierz 

 

 


 

26.09.2012 r.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie zawierające wyniki  oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych  przez uczestników projektu.

Wyniki oceny merytorycznej - Pobierz 

 

 


 

 

04.09.2012 r.

Uprzejmie informujemy, iż do kompletu dokumentów składanych przy ubieganiu się o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu należy dołączyć również poniższe dokumenty: 

- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT   

- Oświadczenie o niekaralności  

 


 

 

10.08.2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Uczestników projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 03.09 do 10.09.2012r. w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (pok. 13), 15-354 Białystok w godzinach 8:00-15:00.

 

 


 

07.08.2012 r.

Nabór Kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór Kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków w związku z realizacją projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 

Wzory dokumentów 

 

 


 

 

25.07.2012 r.

Uprzejmie informujemy, iż komplet dokumentów składanych przy ubieganiu się o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” stanowi:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie);
 1. zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo – doradczego wydane przez
  T-MATIC Grupa Computer Plus – wykonawcę usługi szkoleniowo - doradczej,
 2. biznes plan (Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie)
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 9 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie), lub

oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w  roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 10 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie),

 1. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, którą ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) (Załącznik nr 11 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie);
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de mini mis (Załącznik)

 Komplet dokumentów - Pobierz  

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 kompletach tj. 2 oryginały lub oryginał
i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami powinny być trwale spięte ponumerowane oraz zaparafowane.

 

 


 

24.07.2012 r.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez osobę, która złożyła Formularz zgłoszeniowy o numerze 5/FZ/2012, do udziału w projekcie zakwalifikowano kolejną osobę  znajdujące się na  liście rankingowej. Zgodnie z regulaminem projektu o zakwalifikowaniu osoby, która złożyła Formularzy o numerze 39/FZ/2012 zadecydowało kryterium przynależności do grupy docelowej.

 


 

 

16.07.2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku uprzejmie informuje, iż rozpoczyna realizację szkoleń w ramach projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu”.

Szkolenia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Temat

MOJA FIRMA

 

Grupa

Termin realizacji

Miejsce szkolenia

Uczestnik według numeru formularza zgłoszeniowego

Grupa 1

Białystok

23,24,25,26,27.07.2012r.

W godzinach 8:00-15:00

T-Matic Grupa Computer Plus sp. zo.o.,

ul. Malmeda 1,

15-440 Białystok

Sala konferencyjna

  3

/FZ/2012

 8

/FZ/2012

9

/FZ/2012

20

/FZ/2012

33

/FZ/2012

41

/FZ/2012

52

/FZ/2012

58

/FZ/2012

60

/FZ/2012

72

/FZ/2012

74

/FZ/2012

80

/FZ/2012

85

/FZ/2012

86

/FZ/2012

93

/FZ/2012

97

/FZ/2012

118

/FZ/2012

123

/FZ/2012

 

Grupa 2

Białystok

25,26,27,31.07.2012

01.08.2012r.

W godzinach 8:00-15:00

T-Matic Grupa Computer Plus sp. zo.o.,

ul. Malmeda 1,

15-440 Białystok

Sala konferencyjna 

11

/FZ/2012

12

/FZ/2012

17

/FZ/2012

19

/FZ/2012

32

/FZ/2012

36

/FZ/2012

38

/FZ/2012

69

/FZ/2012

70

/FZ/2012

82

/FZ/2012

94

/FZ/2012

107

/FZ/2012

108

/FZ/2012

114

120

/FZ/2012

/FZ/2012

124

/FZ/2012

128

/FZ/2012

 

Grupa 3

Łomża

18,19,20,23,24.07.2012r.

W godzinach 8:00-15:00

LOGOS Centrum Szkoleniowe, ul. Wyszyńskiego 6/44,

18-400 Łomża

Sala konferencyjna

5

/FZ/2012

7

/FZ/2012

13

/FZ/2012

43

/FZ/2012

49

53

/FZ/2012

/FZ/2012

62

71

/FZ/2012

/FZ/2012

91

/FZ/2012

 

Grupa 4

Sejny

18,19,20,23,24.07.2012r.

W godzinach 8:00-15:00

Fundacja Dom Litewski,

ul. 22 Lipca 9,

16-500 Sejny, Sala konferencyjna 

6

/FZ/2012

18

/FZ/2012

31

/FZ/2012

73

/FZ/2012

103

/FZ/2012

111

/FZ/2012

 

 

 

 


27.04.2012 r.

 

Wyniki rekrutacji Uczestników do projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu"

Poniżej zamieszczone zostały zestawienia zawierające wyniki rekrutacji Uczestników przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w ramach projektu.

1) Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

2) Lista rezerwowa 

 


25.04.2012 r.

 

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie przez osoby, które złożyły Formularze zgłoszeniowe  o numerach 42/FZ/2012 i 64/FZ/2012, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do rozmowy kompetencyjnej kolejne osoby  znajdujące się na  liście rankingowej. Zgodnie z regulaminem projektu o zakwalifikowaniu Formularzy o numerach 40/FZ/2012 oraz 21/FZ/2012 zadecydowało kryterium przynależności do grupy docelowej.

 


12.04.2012 r.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych

Poniżej zamieszczone zostały zestawienia zawierające wyniki oceny przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w ramach projektu.

Wyniki oceny formalnej 

Wyniki oceny merytorycznej 

 


06.03.2012 r.

 Nabór Kandydatów na członków Komisji Rekrutacyjnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór Kandydatów na członków Komisji Rekrutacyjnej w związku z realizacją projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Oferta nr 1 - Ogłoszenie o naborze    

Oferta nr 2 - Ogłoszenie o naborze    06.02.2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pn. "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu". 

 Dokumenty zgłoszniowe (dostępne w zakładce "Dokumenty do pobrania") tj. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, od poniedziałku do piątku w terminie od 21.02.2012 r. do 02.03.2012 r. godzinach od 7:30 do 15:30. Koperta powinna zostać opatrzona danymi osoby aplikującej oraz dopiskiem "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu".

W przypadku składania dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata tj. data faktycznego wpływu formularza do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, a nie data stempla pocztowego. 

Dokumenty zgłoszeniowe powinny być trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu). Każda strona dokumentów zgłoszeniowych powinna zostać zaparafowana oraz ponumerowana. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony pismem odręcznym w sposób czytelny lub komputerowo w języku polskim, musi być parafowany na każdej stronie oraz podpisany w miejscach oznaczonych. Formularze nieczytelne zostaną odrzucone. 

 


03.02.2012 r.

Najbliższe spotkania informacyjne nt. projektu odbędą się:

 • Łomża  - 10.02.2012 r. o godz. 10:00, w Restauracji Retro, ul. Nowogrodzka 157
 • Augustów - 15.02.2012 r. o godz. 10:00, w Hotelu  Logos, ul. 29 Listopada 9
 • Białystok - 21.02.2012 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej WUP, ul. Pogodna 22, sala nr 214

 


01.12.2011 r.

„Działalność gospodarcza drogą do sukcesu”

 1 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.12.2011r. – 30.11.2013r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share