Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

Zaktualizowany regulamin Projektu PDF (obowiązująca wersja do pobrania w zakładce Aktualności)

Załączniki do regulaminu RAR  (obowiązująca wersja do pobrania w zakładce Aktualności)

Uwaga: Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi: Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz dokumenty poświadczające kwalifikowalność, tj.:

1)   oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa podlaskiego, powiatu objętego obszarem realizacji Projektu. (Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego),

2)   zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy lub Miasta potwierdzające nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego;

3)   zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy) wydane przez uprawniony do tego organ (ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający),

4)   zaświadczenie z odpowiadającego miejscu zameldowania Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej, w tym potwierdzające status bezrobotnego pozostającego bez zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat (jeśli dotyczy).

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share