Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Rekrutacja

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu?

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób zamieszkujących następujące powiaty województwa podlaskiego: białostocki z wyłączeniem mieszkańców miasta Białystok, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, w tym w szczególności:

 • osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – 13 osób,
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci) – 23 osoby,
 • osoby do 25 roku życia – 12 osób,
 • osoby niepełnosprawne – 5 osób.

 

Z udziału w projekcie wykluczone zostały osoby, które:

 • posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
 • pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku lub wykonawcą projektu,
 • są uczestnikami projektu/Beneficjentami pomocy, korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz uczestniczą w innym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2.
 • były karane za przestępstwo skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pok. 15,
tel 85 74 97 223
.

Termin rekrutacji będzie ogłoszony na stronie internetowej projektu co najmniej 10 dni przed jej rozpoczęciem.

 

Kwalifikacja do udziału w projekcie obejmuje następujące etapy:

 • Złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie Formularza Zgłoszeniowego
  wraz z niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami.
 • Ocena spełniania przez kandydata kryteriów formalnych.
 • Ocena merytoryczna zgłaszanego przedsięwzięcia biznesowego w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego i rozmowę kwalifikacyjną.
 • Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowej i listy osób nie zakwalifikowanych.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu określa Regulamin Projektu.

Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share