Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Formy wsparcia

W projekcie przewidziana jest realizacja następujących form wsparcia dla uczestników projektu:

1. podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe, skierowane do 50 Beneficjentów Ostatecznych obejmujące:

  • szkolenia podstawowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym:

- zajęcia warsztatowe z zakresu samopoznania – 4 godziny/uczestnika projektu,

- formalno – prawne podstawy zakładania działalności gospodarczej,

- podstawy księgowości, marketingu i promocji w małej firmie,

- warsztaty z pisania biznes planu

  • doradztwo indywidualne realizowane w formie konsultacji z doradcą biznesowym w zakresie opracowania biznes planu

2. wsparcie finansowe – dla 45 Beneficjentów Ostatecznych

 

Zgodnie z założeniami projektu, 45 uczestników szkoleń otrzyma pomoc finansową na rozwój przedsiębiorczości. Wysokość przyznanego wsparcia nie może być wyższa niż 28 000,00 zł (lub 14 000,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • ukończenie zasadniczej części cyklu szkoleniowo-doradczego potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem,
  • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami,
  • otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków.

 

3. wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe finansowe przeznaczone dla 45 uczestników projektu, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Co do zasady przeznaczone jest ono na pokrycie bieżących opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie co miesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż 1 200,00 zł.

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu na okres 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

4. specjalistyczne wsparcie doradcze po rozpoczęciu przez Beneficjentów Ostatecznych działalności gospodarczej.

Zgodnie z założeniami projektu w okresie od 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia przez Beneficjentów działalności gospodarczej, zorganizowane zostanie seminarium służące rozpowszechnieniu dobrych praktyk i metod rozwoju w zakresie przedsiębiorczości oraz kojarzeniu przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności oraz dyskusji na temat ewentualnych problemów Beneficjentów Ostatecznych.

45 uczestnikom projektu, według potrzeb uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalność gospodarczej, udzielone zostanie doradztwo indywidualne przez doradców biznesowych w zakresie prowadzonej działalności.

 Ponadto uczestniczkom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące obejmujące:

  • materiały szkoleniowe ,
  • promocja założonych przez uczestników projektu firm,

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, finansowe wsparcie pomostowe oraz pomostowe wsparcie szkoleniowo - doradcze jest objęte zasadami pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share