Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

seminarium I

Seminarium „Podlaska sieć Partnerstwa dla Młodzieży” zorganizowane w dniu 24 listopada 2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku było kolejnym spotkaniem w ramach Inicjatywy „Gwarancje dla Młodzieży w woj. podlaskim” służącym rozwijaniu wypracowanych kierunków działań oraz współpracy zainicjowanej na listopadowych warsztatach.

W pierwszej części seminarium podsumowano warsztaty w Supraślu i omówiono  materiał wypracowany podczas prac i dyskusji w grupach tematycznych. Następnie uczestnicy zapoznali się z ogólnymi założeniami systemu wyboru projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w ramach Osi I. Młodzi na rynku pracy, skierowanej na wsparcie osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież  NEET). W ramach tej Osi, dla której IP w woj. podlaskim będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, założono dwa tryby wyboru projektów: tryb pozakonkursowy, w którym uczestniczyć będą powiatowe urzędy pracy i tryb konkursowy, w którym konkursy, zakłada się co najmniej 1 konkurs rocznie, organizowane będą dla organizacji/instytucji zajmujących się wspieraniem osób młodych na rynku pracy.

Przedmiotem seminarium był też temat rozwijania sieci współpracy na rzecz młodzieży w województwie podlaskim oraz zasady zawiązania i kierunki działania sieci. Uczestnicy seminarium wyrazili chęć aktywnego włączenia się w działania na rzecz młodzieży.

Ważne elementy do dyskusji i wypracowania wniosków podczas seminarium wniosła  prezentacja pt. „Szanse i bariery młodzieży na rynku pracy w woj. podlaskim” w opinii pracodawców, przygotowana w oparciu o wyniki badań pracodawców w woj. podlaskim, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Na zakończenie przedstawiciel Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr Pan Michał Skarzyński, zaprezentował dobrą praktykę działań partnerskich na rzecz młodzieży czyli Projekt INNOWACJE 15+ realizowany w partnerstwie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. Cel projektu to adaptacja dobrych praktyk krajów Unii Europejskiej rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy lokalnej w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share