Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/16

LpTematFormat pliku
1. Komunikat dotoczący wezwania o nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/16 pdf

Wezwanie PUP do złożenia wniosków o dofinansowanie                                            pdf
2. Załącznik nr 1 - Wyciąg z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie Działania 2.1 - projekty pozakonkursowe PUP 
pdf
3. Załącznik nr 2 - Systematyka kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 pdf
4. Załącznik nr 3 - Wzór  wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pdf
5. Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy pdf
6. Załącznik nr 5 - Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na 2016 r. pdf 
7. Załącznik nr 6 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pdf 
8. Załącznik nr 7 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pdf 
9. Załącznik nr 8 - Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy) pdf 
10. Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności (nabór pozakonkursowy) pdf 
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share