Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/16

LpTematFormat pliku
1. Ogłoszenie wzywające do złożenia wniosku                                                       
 doc
2. Załącznik nr 1Opis Działania 2.4 Osi II RPOWP na lata 2014-2020 stanowiący wyciąg z projektu SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 doc
3. Załącznik nr 2 Systematyka kryteriów wyboru projektu pozakonkursowego IP współfinasowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 doc
4. Załącznik nr 3 Wzór  wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pdf
5. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pdf
6, Załącznik nr 5. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP doc
7. Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP doc
8. Załącznik nr 7. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy) doc
9. Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (nabór pozakonkursowy) doc
10. Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share