Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Dofinansowanie ZAZ z PFRON

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków PFRON  

    Zakłady aktywności zawodowej tworzy się w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych  zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a poprzez rehabilitację społeczną i zawodową przygotowania ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.
          
    Organizatorem zakładu aktywności zawodowej może być gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 
   Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) do zadań samorządu województwa należy udzielanie dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na terenie województwa podlaskiego powyższe zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
 
   Podmiot, który zamierza zostać organizatorem zakładu aktywności zawodowej powinien złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku wniosek wraz z niezbędnymi do jego oceny informacjami i dokumentami.
    Poniżej została przedstawiona proponowana zawartość wniosku oraz zakres oczekiwanych informacji i dokumentów:
          
1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko  wnioskodawcy – organizatora.
2. Adres siedziby organizatora.
3. Status prawny i podstawa działania organizatora.

4. Statut organizatora

5. Adres zakładu i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na zakład.

6. Proponowana liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu pracy wraz z okresleniem stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności.

7. Plan i rodzaj działalności wytwórczej lub usługowej oraz zakres planowanej rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników zakładu.

8. Proponowana wysokość miesięcznego wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników zakładu,
    wyrażoną jako procentowy wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę:
   -zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
   -zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono 
   autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

9. Proponowana obsada etatowa zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników wchodzących w skład personelu kierowniczego, administracyjnego, rehabilitacyjnego i obsługowego.

10. Preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnienim podziału na poszczególne rodzaje kosztów, z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów.

11. Preliminarz kosztów działania zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów.

12. Plan pomieszczeń zakładu oraz projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej działalności wytwórczej lub usługowej w zakładzie oraz ich dostosowania do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych pracowników zakładu wynikających z ich niepełnosprawności.

13. Projekt regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności. 

14. Koszty utworzenia zakładu aktywności zawodowej ogółem, w tym wkład własny
   organizatora.

15. Wnioskowana kwota o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu   Rehabilitacji 
   Osób Niepełnosprawnych.

Oczekiwane załączniki:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na zakład (nie starszy niż 3 miesiące),
b)aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (nie starszy niż 3 miesiące),
c) udokumentowanie posiadania środków własnych lub z innych źródeł na sfinansowanie kosztów  utworzenia zakładu aktywności zawodowej  w wysokości nieobjętej  dofinansowaniem,
d) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec PFRON,
e) zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 miesiące),
f) zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatków (nie starszy niż 3 miesiące),
g) informacja o dotychczasowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) inne informacje i dokumenty uznane za istotne dla rozpatrzenia wniosku:
- rozpoznanie rynku zbytu na wyroby lub usługi oferowane przez zakład aktywności zawodowej (listy intencyjne odbiorców towarów lub usług),
- wykaz kandydatów (pracowników) - osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,            u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, z zaznaczeniem miejscowości – powiatu zamieszkania,
- informację nt. liczby osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego,
- wykaz majątku, który stanowiłby zabezpieczenie kwoty dofinansowania kosztu utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
 
    Wniosek o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej wraz załączonymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.
 
Koszty utworzenia i działania ZAZ
    Koszty utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 ww. ustawy.
    Zgodnie z art. 68c ust. 2 ww. ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:
1) działania zakładu aktywności zawodowej wynosi:
- w 2008 r. i w latach następnych – 90% tych kosztów,
2)  utworzenia zakładu aktywności zawodowej wynosi:
- w 2009 r. i w latach następnych – 65% tych kosztów.
Dofinansowanie ze środków PFRON ww. kosztów dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką zamierzającą utworzyć zakład aktywności zawodowej.
 

 Zakłady aktywności zawodowej w woj. podlaskim

 

Pliki do pobrania:
- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 2012, poz. 850).


Materiały z seminarium "Idea i droga dojścia do utworzenia zakładu aktywności zawodowej", które odbyło się w dniu 14 marca 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku:
Prezentacja - osoby niepełnosprawne w woj. podlaskim
Prezentacja - dofinansowanie ZAZ ze srodkow PFRON
Prezentacja - POKL Dzialanie 7.2.1 a tworzenie ZAZ

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share